MENU

MENU

Inovovaný ŠkVP - iŠkVP

ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY PRE JEDNOTLIVÉ PREDMETY 1. STUPŇA ZŠ

Jednotlivé predmety sú rozdelené postupne podľa vzdelávacích oblastí. K učebným osnovám sa dostanete kliknutím na skratku daného predmetu.


Predmety zo vzdelávacej oblasti - Jazyk a komunikácia:

SJL - Slovenský jazyk a literatúra

ANJ - Anglický jazyk

ATH - Angličtina tvorivo a hravo

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Matematika a práca s informáciami:

MAT - Matematika

INF - Informatika

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Človek a príroda:

PVO - Prvouka

PDA - Prírodoveda

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Človek a spoločnosť:

VLA - Vlastiveda

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Človek a hodnoty:

KNB - Katolícke náboženstvo

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Človek a svet práce:

PVC - Pracovné vyučovanie

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Umenie a kultúra:

HUV - Hudobná výchova

VYV - Výtvarná výchova

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Zdravie a pohyb:

TSV - Telesná a športová výchova