MENU

MENU

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

 
Pozícia:

Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinná od 15. 01. 2020, uvedené v Prílohe č. 6, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovnými miestom:
- bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (čestné prehlásenie)
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
- ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o stupni vzdelania a splnení kvalifikačných predpokladov
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové podmienky:
- funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi zašlite do 05.08.2021 do 12.00 hod. na poštovú adresu, resp. doručte osobne.
Obálku označte heslom: „Výberové konanie – asistent učiteľa“ – NEOTVÁRAŤ, s uvedením adresy odosielateľa.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky výberového konania.