MENU

MENU

Rámcový učebný plán - 1. až 9. ročník

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 987755455 55
Anglický jazyk 3333333 21
Angličtina tvorivo a hravo 11 2
Cvičenia zo slovenského jazyka * 111 3
Nemecký jazyk* 222 6
Človek a príroda
Prvouka 12 3
Prírodoveda 12 3
Fyzika 2222 8
Chémia 1222 7
Biológia 22211 8
Človek a spoločnosť
Vlastiveda 12 3
Dejepis 21112 7
Geografia 21111 6
Občianska náuka 1111 4
Človek a hodnoty
Katolícke náboženstvo 222222222 18
Matematika a práca s informáciami
Matematika 455455445 41
Informatika 111111 6
Cvičenia z matematiky* 111 3
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie 11 2
Technika 11111 5
Umenie a kultúra
Hudobná výchova 11111111 8
Výtvarná výchova 221111111 11
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 222222222 18


© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.02.2024