MENU

MENU

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou sv. Kríža
Adresa školyPetržalská 21, 06001 Kežmarok
Telefón+421524565002
E-mailekonom@skola-sv-kriza.sk
WWW stránkahttps://zspetkk.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

FunkciaPriezvisko, meno
RiaditeľPaedDr. Pavol KRAJČI
Zástupca riaditeľa - základná školaIng. Mária KUFFOVÁ
Zástupca riaditeľa - materská školaMgr. Michaela MAREKOVÁ
Vedúci školskej jedálneLucia BIROŠÍKOVÁ

Rada školy

 meno a priezviskofunkcia
pedagogickí zamestnanciMgr. Kristína SLÁVIKOVÁčlen
 Ľudmila RICHWEISSOVÁčlen
   
nepedagogickí zamestnanciMgr. Viera BODŽOŇOVÁčlen
   
zástupcovia rodičovIng. Štefan KIŠŠčlen
 Adriána HOROBOVÁčlen
 Mgr. Ing. Peter VENGLIKčlen
 Ing. Matúš VÍZNERčlen
   
zástupcovia zriaďovateľaprof. ThDr. PaedDr. SSLic. František TRSTENSKÝ, PhD.člen
 Michal MAREKčlen
 Ing. Matúš POLÁKpredseda
 Mgr. Tomáš ŠIMOŇÁKčlen

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovRímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie
SídloSpišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Telefón053/4194176
E-maildsu@kapitula.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Činnosť Rady školy a poradných orgánov

Činnosť Rady školy

Rada školy sa v šk. roku 2022/2023 stretla trikrát.

Uznesenia zo zasadnutia Rady školy dňa 28.11.2022:

Rada školy odporúča:

- zriaďovateľovi školy schváliť Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a

podmienkach školy v školskom roku 2021/2022

Rada školy berie na vedomie:

- informácie o školskom vzdelávacom programe

- informácie o organizácii, pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení

školy na školský rok 2022/2023

- informácie o krúžkovej činnosti

- informáciu o čerpaní financií za rok 2022 a rozpočte na rok 2023

- informáciu ohľadom vlastníctva budovy školy a avizovaného nájmu za budovu

- informáciu o zápise žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2023/2024

Uznesenia zo zasadnutia Rady školy dňa 11.01.2023 (per rollam):

Rada školy odporúča:

- riaditeľovi školy schváliť návrh na určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ

- riaditeľovi školy schváliť návrh na určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov ŠKD

Uznesenia zo zasadnutia Rady školy dňa 11.06.2023:

Rada školy odporúča:

- zriaďovateľovi školy schváliť návrh na vymenovanie riaditeľa školy na funkčné obdobie 5 rokov na základe výberového konania

Rada školy berie na vedomie:

- informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch

- vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2023/2024

- vyhodnotenie zápisu detí do materskej školy na šk. rok 2023/2024

Činnosť poradných orgánov, MZ a PK

Hodnotiaca správa pedagogickej rady materskej školy

V materskej škole bolo v školskom roku 2022/2023 evidovaných 170 detí, vo výchovno-vzdelávacom procese pokračovali aj 3 deti z Ukrajiny, ktoré boli úspešne prijaté aj na vzdelávanie do 1.ročníka základných škôl. Pedagogická rada zasadala 4x v roku, v auguste, novembri, februári a júni. Na každej PR boli prerokované a odkontrolované uznesenia z minulých stretnutí. Na každej PR sme hodnotili činnosť a edukáciu učiteliek, pripravované aktivity, problémové situácie ....

V MŠ popri PR je zriadené aj metodické združenie (MZ), členkami sú všetky pedagogické zamestnankyne. Činnosť MZ je konštruktívna, MZ rieši výchovu a vzdelávanie v jednotlivých oblastiach ISCED 0, vedúca MZ hľadá podnety na skvalitnenie edukačnej činnosti učiteliek, ponúka rôzne formy vzdelávania a vyhľadáva podujatia, kde môžu učiteľky získať vyššiu kvalifikáciu. Vedúcou MZ bola Mgr. Anna Vilčeková.

Z pedagogickej rady v šk. roku 2022/2023 sme odsúhlasili tieto uznesenia, ktoré boli splnené do uvedeného termínu.

1. zasadnutie pedagogickej rady:

Uznesenia:

1. Príprava triednej dokumentácie a dokumentácie o deťoch. Rozdelenie úväzkov.

Termín: 30.8.2022---splnené

Zodpovedná: zástupkyňa pre MŠ

2. Plán výzdoby interiéru MŠ na I. polrok.

Termín: 30.8.2022--splnené

Zodpovedné: učiteľky MŠ

3. MZ-návrh, schválenie a program plánu práce MZ.

Termín: 10.9.2022-splnené

Zodpovedná: vedúca MZ

4. Príprava podkladov na rodičovské stretnutie - pozvánka, štruktúra programu.

Termín: 5.9.2022-splnené

Zodpovedná: zástupkyňa pre MŠ

2. zasadnutie pedagogickej rady:

Uznesenia:

1.Príprava na saunovanie, saunovanie.

Termín: november -marec

Zodpovedné: učiteľky MŠ

2. Príprava a výzdoba sviatkov (Advent, Mikuláš, Vianoce) -tvorivé dielne s rodičmi.

Termín: december 2022---splnené

Zodpovedné: učiteľky MŠ

3.Plánovanie výchovno-vzdelávacej práce - klady, nedostatky, návrhy.

Príprava na polročné ústne hodnotenie.

Termín: február 2023--splnené

Zodpovedné: učiteľky MŠ

3. zasadnutie pedagogickej rady:

Uznesenia:

1. Príprava na deň otvorených dverí - propagačný materiál, forma.

Termín: 15.január 2023--splnené

Zodpovedné: učiteľky MŠ

2.Zameranie na prípravu detí do ZŠ. Príprava na zápis detí do MŠ. Hodnotenie pripravenosti detí na vstup do školy v celom edukačnom procese.

Termín: apríl 2023-splnené

Zodpovedné: triedne učiteľky MŠ

3.Príprava a realizácia karnevalu.

Termín: február 2023----splnené

Zodpovedné : učiteľky MŠ

4. zasadnutie pedagogickej rady:

Uznesenia:

1. Zistiť Informácie o logopedickom diagnostikovaní detí v MŠ - klady, nedostatky, vylepšenia, spolupráca, náprava....

Termín: február 2023

Zodpovedná: zástupkyňa pre MŠ, koordinátorka MZ

2. Písomné hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí v jednotlivých oblastiach v ISCED 0.

Termín: jún 2023

Zodpovedné: triedne učiteľky MŠ

3.Hodnotenie pedagogických zamestnancov, sebahodnotenie. Zhodnotenie plnenia úloh z Pracovného plánu .

Termín: jún 2023

Zodpovedná: zástupkyňa pre MŠ a pedagogickí zamestnanci

Hodnotiaca správa pedagogickej rady základnej školy

Súhrn uznesení porád pedagogickej rady za školský rok 2022/2023

25. august 2022 - Odsúhlasenie dátumov porád na celý školský rok 2022/2023, schválenie zmien v školskom poriadku, zatriedenie kompetencií predmetových komisií, zadanie dátumov rodičovských stretnutí.

10. september 2022 - Odsúhlasenie školských akcií, zameranie sa na aktívnejšie využívanie Edupage v rámci zápisníc, poznámok.

28. september 2022 - Organizácia rodičovských stretnutí a naplánovanie plenárneho zasadnutia školy.

13. október 2022 - výchovné opatrenia, kontrola dozorov.

15. október 2022 - Tvorba spisov žiakov prostredníctvom Edupage. Návrhy spolupráce so špeciálnym pedagógom.

25. október 2022 - výchovné opatrenia, kontrola dokumentácie, testy ALF, integrácia.

22. november 2022 - hodnotenie tried a správanie, integrácia, rodičovský príspevok, termíny MZPK a zápisnice, znížené známky zo správania, výchovné opatrenia.

7. december 2022 - schválenie organizácie adventného obdobia spojené s vianočnými vystúpeniami, zbor, jasličková pobožnosť, mestské aktivity.

10. január 2023 - prihlásenia a odhlásenie žiakov, polročná klasifikačná porada, zápis žiakov do 1. ročníka, vzdelávanie, dátum a organizácia lyžiarskeho výcviku, školy v prírode.

14. marec 2023 - preventívne aktivity mestskej polície, prevencia proti šikane, zápis žiakov do 1. ročníka - organizácia, výchovné opatrenia, rodičovské stretnutie pre 9 ročník, krúžková činnosť, testovanie 4. ročníkov, Testovanie 9.

20. marec 2023 - organizácia duchovnej obnovy učiteľov 28. marca 2023 v kláštore sestier Redemptoristiek v Kežmarku.

12. apríl 2023 - organizácia k zápisu žiakov do prvého ročníka 2023/2024 a rozmiestnenie tried, výchovné opatrenia, integrácia, deň učiteľov.

20. apríl 2023- výchovné opatrenia, oboznámenie rodičov o prospechu žiakov - písomne, kontrola termínov MZPK, príprava žiakov na olympiády, doplnenie triednej dokumentácie, známok.

26. máj 2023 - odsúhlasenie výchovný opatrení, cvičenie v prírode, kontrola dokumentácie triednych učiteľov.

24. jún 2023 - uzatvorenie pedagogickej dokumentácie, odovzdanie analýz a zápisníc, výchovné opatrenia, spracovanie a odovzdanie dokumentácie IVP kontrola známok a vysvedčení, organizácia konca školského roka.

Hodnotiaca správa metodického združenia 1. - 4. ročníka ZŠ

Na I. stupni ZŠ sa v školskom roku 2022/2023 vyučovalo podľa školského vzdelávacieho programu schváleného pedagogickou radou. Vyučovací proces prebiehal v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky platných pre školský rok 2022/2023. Ďalšie potrebné informácie ohľadom vyučovacieho procesu sme čerpali z internetových stránok ministerstva školstva (www.minedu.sk), NIVAM (www.nivam.sk) a iných webových stránok.

Medzi učiteľkami prvého stupňa prebiehala počas roka výmena skúseností z výchovno-vzdelávacej činnosti. Panie učiteľky absolvovali školenia, ktoré viedli k aktívnejšiemu využívaniu IKT techniky. Veľká pozornosť sa na poslednom zasadnutí MZ venovala výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov 4. ročníka. S výsledkami výstupných previerok nás oboznámila učiteľka 4. ročníka - p. PaedDr. Valková, p. uč. Mgr. Slamená. Triedni učitelia skvalitnili svoju činnosť v triedach. Využívali rôznorodé aktivity na vyučovacích hodinách. Počas školského roka sa konali konzultačné stretnutia rodičov. Prebiehali individuálne v triedach (prospech a správanie žiakov).

Činnosť žiakov v mimo vyučovacom procese bola rôznorodá a pestrá. Žiaci absolvovali koncoročné výlety. Školské výlety boli zorganizované v ročníkoch 1. - 3. Finančné náklady na výlet boli v každej triede prerokované s rodičmi. Žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v ZŠ v Ľubici. Žiaci 4. ročníka absolvovali školu v prírode v termíne od 1.6. do 5.6.2023 v Demänovskej doline.

Ako každý rok sme sa zapojili do rôznych literárnych, výtvarných, športových a iných súťaží v rámci školy, okresu i kraja.

- Pytagoriáda

- iBobor

- Klokan

- Šaliansky Maťko

- Hviezdoslavov Kubín

- A Slovo bolo u Boha

- Čitateľský oriešok

V školskom roku 2022/2023 sme pripravili :

- Cvičenie v prírode, plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka

- Misijný jarmok

- Divadelné predstavenie

- Výstava vo výstavnej sieni, vystúpenie na vianočných trhoch

- Zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

- Mikuláš

- Karneval

- Zbierka Mary´s meals

- Noc čítania s Andersenom (3., 4. ročník)

- Krížová cesta (1. stupeň)

- Divadlo Spišská Nová Ves (1., 2. ročník)

- Zápis žiakov do prvého ročníka

- Deň Zeme

- Deň tanca

- Deň matiek

- Divadlo Spišská Nová Ves (3., 4. ročník)č.

- Školské výlety žiakov 1. - 3. ročníka

- Deň detí - divadelné predstavenie

- Škola v prírode

- Iné - korčuľovanie na mestskom štadióne

Hodnotiaca správa predmetovej komisie pre oblasť Jazyk a komunikácia

Vyučovanie cudzích jazykov musí zodpovedať požiadavkám spoločnosti a vzdelávacej úlohe školy - vychovávať žiakov schopných svojprávne tvoriť život v demokratickej spoločnosti. Znalosť cudzích jazykov umožňuje človeku uplatniť sa v individuálnej, spoločenskej a profesijnej sfére a slúži tým vývinu osobnosti, napomáha človeku orientovať sa vo svete a je prostriedkom pre kreatívnu a estetickú tvorbu. Cudzí jazyk patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, ktorej cieľom je rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov, pričom sa jazyk chápe ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Dôraz sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať. Dobré zvládnutie učiva cudzích jazykov a najmä ich komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie i vo svete, umožňuje poznávať spôsob života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie. vytvára podmienky pre spoluprácu školy na medzinárodných projektoch a ponúka ďalšie možnosti získavania informácií.

Dôležitou úlohou metodického postupu pri vyučovaní cudzieho jazyka je zohľadnenie všetkých vývinových faktorov a ich využitie na dosiahnutie pokroku v ovládaní cudzieho jazyka. Vyučujúci sa naďalej oboznamovali s novými formami práce, s novými učebnicami a učebnými pomôckami . Svoju kvalifikáciu si zvyšovali individuálne štúdiom odbornej literatúry a metodických materiálov a účasťou na odborných seminároch. Zvýšenú pozornosť venovali vyučujúci metódam integrovaného, projektového a problémového vyučovania, formám verbálnej i neverbálnej komunikácie a rozvoju komunikačných jazykových kompetencií, predovšetkým ústnemu prejavu žiakov, konverzácii, samostatnému rozprávaniu na danú tému, práci s textom a čítaniu s porozumením, tvorbe a prezentácii projektov a PowerPoint - prezentácií, v rovnakej miere i písomnému prejavu žiakov, estetickej úprave zošitov, starostlivosti o učebnice a učebné pomôcky.

Vyučujúci využívali na oživenie vyučovania CJ prácu s PC, interaktívnou tabuľou, CD, PowerPoint - prezentácie, rôzne jazykové hry, prácu s časopismi, alternatívnymi učebnicami a pracovnými listami, nácvik piesní, súťaže.

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov bol dôsledne dodržiavaný klasifikačný poriadok a metodické pokyny platné pre vyučovanie cudzích jazykov. Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prihliadali vyučujúci na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovali podľa platných metodických pokynov.

Na zasadnutí PK konanom dňa 25.6.2023 členovia PK zhodnotili činnosť PK počas uplynulého obdobia - školského roka 2022/2023. Výsledky rokovania sú podkladom pre predloženú analýzu činnosti.

PK pracovala v celom rozsahu podľa schváleného plánu práce. Väčšina naplánovaných úloh bola splnená.

Počas školského roka boli uskutočnené v rámci PK nasledovné aktivity:

Zorganizované bolo školské kolo olympiády zo slovenského, anglického aj nemeckého jazyka. Víťazi školského kola reprezentovali školu aj v okresnom kole. Okrem olympiády sa žiaci zúčastnili aj recitačných súťaží. V slovenskom jazyku sa konala súťaž „Hviezdoslavov Kubín“.

Tak ako v minulom školskom roku, sa aj tento rok konala súťaž organizovaná Karpatskonemeckým spolkom pod názvom „Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku“.

Vyučovanie v predmetoch - SJL, NEJ, ANJ bolo realizované v celom rozsahu podľa platných učebných osnov pre jednotlivé formy štúdia a podľa schválených tematických plánov. Ciele a obsah v jednotlivých predmetoch členovia PK prispôsobili potrebám žiakov našej školy.

V školskom roku 2022/2023 bol na 1. stupni vyučovaný anglický jazyk 1-krát týždenne v 1. a 2. ročníku, a 3-krát týždenne v 3. a 4. ročníku. Na 2. stupni bol vyučovaný anglický jazyk 3-krát týždenne. Každá učebnica ANJ má k dispozícii CD a pracovný zošit na precvičovanie gramatiky, ktorý si žiaci zakúpili sami. K pracovným zošitom 3. vydania je k dispozícii interaktívne CD s cvičeniami.

Nemecký jazyk bol na 2. stupni vyučovaný 2-krát týždenne v 7. až 9. ročníku. V jednotlivých triedach bolo učivo z cudzích jazykov prebrané v rámci učebných plánov. Klasické vyučovanie, t.zn. formou výkladu a precvičovania, bolo dopĺňané hrami, tvorbou projektov na rôzne témy (napr. Môj deň, Moja vysnívaná izba, Moje koníčky...), zaujímavými interaktívnymi cvičeniami, diskusiou (napr. na tému Móda, Hudba, Šport...).

V apríli sa na divadelnom predstavení v Spišskej Novej Vsi zúčastnili žiaci 5. a 6.r., v júni aj žiaci 7.r. V jarných mesiacoch navštívili žiaci z viacerých ročníkov mestskú knižnicu.

Úroveň vedomostí žiakov v jednotlivých ročníkoch sa odvíjala aj od individuálnej schopnosti a talentu žiakov na učenie sa cudzieho jazyka a ich usilovnosti. Skladba žiakov je rôzna, z roka na rok pribúda počet žiakov s poruchami učenia, čo vyžaduje individuálny prístup pri výučbe zo strany vyučujúceho cudzieho jazyka.

Hodnotiaca správa predmetovej komisie pre oblasť prírodovedných predmetov

Cieľom činnosti PK prírodovedných predmetov bolo: vytvárať pozitívny vzťah učiteľ- žiak, zlepšiť úroveň prípravy žiakov na vyučovanie, kontrolovať a hodnotiť činnosť učiteľov a žiakov v edukačnom procese. Väčšina naplánovaných úloh bola splnená a v predmetových olympiádach a súťažiach sme dosiahli veľmi dobré výsledky.

Kontrola úloh obsiahnutých v pláne práce:

- rozvíjali sme logické myslenie žiakov,

- naučili sme žiakov uplatňovať získané poznatky v praxi,

- vo vyučovaní MAT, FYZ, CHE, BIO, INF sme viedli žiakov k používaniu odbornej terminológie,

- využívali sme IKT techniku vo vyučovacom procese, čím sme zabezpečili potrebnú názornosť vyučovania,

- spolupracovali sme s výchovnou poradkyňou a školským špeciálnym pedagógom,

- k individuálne začleneným a slabo prospievajúcim žiakom sme pristupovali osobitne,

- učitelia matematiky pravidelne pripravovali žiakov 5. ročníka na Testovanie 5- 2022 a žiakov 9. ročníka na Testovanie 9-2023, ktoré sa uskutočnilo prezenčne,

- na hodinách fyziky, chémie a biológie sme sa venovali environmentálnym otázkam,

- pripravovali sme talentovaných žiakov na predmetové olympiády a súťaže

- odborný rast učiteľov sme zvyšovali kontinuálnym vzdelávaním.

Analýza vzdelávacích výsledkov z predmetu GEG, MAT, FYZ a BIO v školskom roku 2022/2023:

Geografia:

V predmete geografia sme postupovali podľa schválených tematických výchovnovzdelávacích plánov. Napĺňanie stanovených cieľov bolo priebežne sledované a hodnotené. Žiaci získavali nové vedomosti prostredníctvom výučby s využívaním prezentácií s kvalitnou obrazovou prílohou, videí k daným témam, ale pracovali aj s atlasom a učebnicou. Na preverovanie vedomostí najčastejšie bol využívaný program Alf a testy v Edupage, ktoré sú praktické, hlavne kvôli veľmi malej časovej dotácií na tento predmet v učebných osnovách. Svoje vedomosti žiaci zhrnuli v zadaných projektoch, ktoré prezentovali pred triedou v závere roka. V 8. ročníku boli prebrané tematické celky o Slovensku. Úlohou žiakov bolo cestovať s rodičmi po Slovensku a odfotiť sa pri niektorej z pamiatok UNESCO. Žiaci veľmi nadšene posielali svoje fotografie s kultúrnohistorickými pamiatkami alebo prírodnými výtvormi. Školské výlety boli tiež zamerané na spoznávanie Slovenska. Mladší žiaci ocenili geografické exkurzie a vychádzky do okolia. V 7. ročníku by sa pri spoznávaní štátov Európy vyžadoval väčší priestor v učebných osnovách pre veľkú obsažnosť učiva. Žiakov zaujalo spoznávanie nášho svetadiela, zapájali sa do všetkých zadaných aktivít.

Matematika:

Vyučovací proces bol realizovaný podľa tematických plánov v jednotlivých ročníkoch. V 7. a 8. ročníku je časová dotácia v predmete matematika 4 hodiny. So žiakmi, ktorí si vybrali v týchto ročníkoch voliteľný predmet Cvičenia z matematiky sme na hodinách precvičovali učivo a žiaci si upevňovali svoje vedomostí. Všetky ročníky mali možnosť zúčastňovať sa matematického krúžku. Niektorí sa na ňom pripravovali na matematickú olympiádu, pre iných to bola forme doučovania matematiky. Počas celého roka sa žiaci 9. ročníka pripravovali na Testovanie 9 formou krúžku i na hodinách matematiky. Výchovnovzdelávací proces prebiehal podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 2 . Veľkým plus je, že všetky triedy 2.stupňa našej školy boli vybavené interaktívnymi tabuľami a pomôckami k výučbe na týchto tabuliach( kružidlá, pravítka, uhlomery na magnetické tabule ). Tiež boli zakúpené pomôcky na výučbu k téme Stavby z kociek a kótovanie telies, ktoré sa budú využívať hlavne v 5. a 6. ročníku. Testovanie 9 2023 sa uskutočnilo v tomto školskom roku prezenčne v termíne 18. 5. 2023 a 6. 4. 2023. Výsledky T9 - 2023 49,6 % oproti 53,2% priemeru v SR.

Návrh na zlepšenie výsledkov vo vyučovacom procese v predmete MAT:

- viac písomných a ústnych odpovedí

- informovať rodičov o prospechu aj telefonicky

- uplatňovať v praxi písomné upozornenia na slabý prospech

- väčšia spolupráca s rodičmi pri riešení nedostatkov v prospechu

- pravidelný zápis známok do internetovej žiackej knižky

Fyzika:

Vo všetkých ročníkoch v predmete fyzika sa postupovalo podľa učebných plánov (v siedmom a v deviatom ročníku je časová dotácia navýšená o jednu hodinu). V 6., 7. a 9. ročníku sa prebralo učivo podľa plánu. V 8. ročníku sa vzhľadom na rozsah učiva tematický celok Práca. Výkon. Energia presúva do 9. ročníka. Počas roka sa 8. ročník fyziky zapojil do aktivity Využívajte energiu ekologicky (v rámci projektu Spojenej školy sv. Jána Pavla II. V Poprade). Pri téme energia v prírode a energia zo Slnka sa žiaci oboznámili so zdrojmi energie, druhmi obnoviteľných zdrojov energie a možnosťami ako ušetriť energiu. Na hodine mali žiaci možnosť diskutovať o výhodách a nevýhodách jednotlivých druhov energetických zdrojov a vypracovať projekt na danú tému. Fyzikálnej olympiády sa naša škola tento rok nezúčastnila (aj vzhľadom na čoraz väčšiu náročnosť príkladov a prípravu).

Biológia:

V tomto školskom roku bolo prebrané učivo v súlade so ŠVP Kráčajme s Kristom v jednotlivých ročníkoch nasledovne: v piatom, šiestom, siedmom, ôsmom a deviatom ročníku bolo prebrané učivo podľa vzdelávacieho štandardu s dotáciou: 2h/týždenne v 5.-6.-7. ročníku, v ôsmom a deviatom ročníku 1h/týždenne. V šiestom ročníku bola v predmete Biológia dotovaná 1. hodina v rámci ŠkVP. V deviatom a ôsmom ročníku bol prebraný obsah učiva podľa inovovaného ŠVP. Žiaci boli hodnotení z ústnych odpovedí, kontrolných prác, aktivít na hodinách a z praktických aktivít. Biológia bola klasifikovaná v prvom aj v druhom polroku známkou. Do hodnotenia boli zahrnuté: domáca príprava a aktivita žiakov formou písomných úloh, spracovanie poznámok do zošita, kontrolných testov, ALF testov, vypracovanie pracovných listov a projektov. Žiaci boli zapojení do programu ERASMUS+ a iných rôznych projektov, ako projekt Ekomaják, Kampaň „Červené stužky“ , Tabletka nie je lentilka , Lesná škola - worshop s lesným hospodárom, predlekárska prvá pomoc - workshop so záchranárom. Výchovno-vzdelávací proces z predmetu biológia sa realizoval v učebni Biológie s využívaním IKT techniky a didaktických učebných pomôcok. Vo všetkých ročníkoch bolo učivo prebrané.

Žiaci, ktorí úspešne riešili školské kolo matematickej, chemickej, biologickej a geografickej olympiády reprezentovali školu v okresnom kole, kde dosiahli výborné výsledky.

Na záverečnom stretnutí členov PK bolo hodnotenie výučby a práce učiteľov vzhľadom na dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach (matematickej, chemickej, biologickej a geografickej) pozitívne, no zároveň sa predniesli návrhy na zlepšenie priebehu vyučovacieho procesu a zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov v budúcom školskom roku.

Hodnotiaca správa predmetovej komisie pre oblasť spoločensko-vedných predmetov

PREDMET - KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO

- Počas celého roka pripravujeme liturgiu sv. omše na stredajšie i nedeľné sv. omše, ktoré sa slúžia v školskej jedálni

- Žiaci sa zapájali aktívne do účasti na Eucharistii prednesom čítaní, modlitieb veriacich i spevom žalmov. Chlapci miništrovaním.

- V mesiaci október sme zorganizovali Misijný jarmok (26.10.). Pozvaným hosťom bol páter Pavol Baláž z rehole verbistov. Prednáška o Bolívii, v ktorej páter pôsobil sa konala v rámci kázne na sv. omši. Páter poskytol i rozhovor pre školskú televíziu. Výťažok (1982 eur) Misijného jarmoku vedenie školy odoslalo šekom na účet pátrov verbistov

- V mesiaci október sa žiaci takmer denne modlili cez školský rozhlas desiatok sv. ruženca

- V tomto mesiaci sme sa zapojili do kampane „Milión detí sa modlí ruženec“ (18.10.). Modlili sme sa 1. a 2. stupeň zvlášť. Detí z Misijných zrniek si pre spolužiakov pripravili scénky k tajomstvám radostného ruženca. Scénky boli motivované Dobročinmi, do ktorých sme sa zapojili.

- V mesiaci november sme so štvrtákmi navštívili cintorín (7.11.) v rámci „dušičkovej“ oktávy

- V decembri sme nacvičovali Jasličkovú pobožnosť pre baziliku i koledovanie Dobrej noviny. Jasličková pobožnosť sa konala 25.12. 2022, spevom a hrou ju doprevádzala p.uč. Zimová so svojou skupinou. Dobrá novina sa uskutočnila 26.12.2022, zapojilo sa okolo 40 detí našej školy.

- Počas adventu sme sa cez veľkú prestávku stretali na chodbe pred kaplnkou, aby sme sa povzbudili krátkym príbehom a rozhodnutím splniť predsavzatie.

- Pred sviatkami a prvými piatkami mali žiaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

- V advente sme pomáhali s nácvikom scénok podobenstiev na kázne pri detských sv. omšiach

- Každý druhý týždeň sme sa stretávali na 3 Misijných zrnkách, kde sme sa spoločne modlili za misie a misionárov. V septembri sme zorganizovali púť Misijných zrniek (17.9.) na Ľubickú Kalváriu a v januári duchovnú obnovu (28.1.)

- Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili duchovnej obnovy v Ústí nad Oravou v rámci projektu: „Hrou k lepším výsledkom“ (v týždni od 9. - 13.1.2023)

- 4.2. sme spolupracovali na pokolednickom karnevale

- Pripravili sme nástenku: „Blahoslavený Carlo Acutis“, keďže naša škola dostala do daru relikviu Blahoslaveného. Pred jeho sviatkom v októbri sme sa modlili deviatnik do školského rozhlasu.

- Na hodinách v 1. a 2. ročníku mali detí príležitosť „stretnúť“ sa s témou hodín i vďaka výrobe rôznych upomienkových predmetov

- Zapojili sme sa do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda, kde naši žiaci (Samuel Neupauer 7A, Martin Harniš 7A, Tomáš Zemčák 7B) získali 2.miesto v dekanátnom (okresnom) kole.

- Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí. V nej sa nám nepodarilo získať žiadne ocenenie.

- V mesiaci máj sme Nebeskej Matke pripravili kvietok, ktorý bol zároveň malým darčekom pre naše pozemské mamy.

PREDMET - VÝTVARNÁ VÝCHOVA

- Zapojili sme sa do súťaže - „Biblia očami detí a mládeže“ (2, 4, 5,6. ročník) - práce do okresného kola sme posielali 17.3.

- Na hodinách sme rozvíjali výtvarné nadanie pomocou rôznych techník na aktuálne témy.

- Vyrábali sme vianočné pozdravy pre svojich blízkych.

PREDMET - HUDOBNÁ VÝCHOVA

- Na škole sa zriadila hudobná učebňa pre všetky ročníky školy za pomoci vedenia školy a pedagogických zamestnancov. Je zariadená interaktívnou tabuľou, počítačom, ľahko-ovládateľným orffo- inštrumentárom, keyboardom, tabuľou s notovou osnovou, magnetickou tabuľou, hudobnou nástenkou, učebnicami a iným hudobným materiálom. Trieda obsahuje stoličky pre 30 žiakov, 10 lavíc, ktoré sa dajú flexibilne upravovať podľa práce v triede. Veľkým prínosom je aj využívanie sólového mikrofónu napojeného na kombo pre nácvik sólového spevu. Učebňa hudobnej výchovy je prístupná všetkým učiteľom hudobnej výchovy, učiteľom jazykov aj učiteľom predmetov s menším počtom žiakov hlavne pre skupinové vyučovanie.

- V septembri vznikol na škole školský zbor pod názvom Škovránok. Navštevuje ho 24 žiakov našej školy. Vedúcimi zboru je PaedDr. Sylvia Zimová a Ing. Eva Adamjaková. Nácviky zboru sú zamerané prevažne na nácvik duchovných piesní, ktoré sú spievané na sv. omšiach školy.

- V októbri sa spevácky zbor zúčastnil oslavy 30. výročia školy. Zbor nacvičil pieseň Moja múdrosť obohatený o sólový spev a hudobný doprovod.

- V decembri sme spoločne s učiteľmi 1. a 2. stupňa nacvičili vianočný program - hudobno-dramatické pásmo Predvianočný čas. Program v skrátenej verzii sme predstavili v rámci Vianočných trhov mesta Kežmarok. Deti si nacvičili vianočné piesne a koledy. Žiaľ pre chrípkové prázdniny sme celý program nemohli odprezentovať žiakom a rodičom školy.

- Zapojili sme sa do súťaže Trojkráľová súťaž, kde sme poslali videozáznam z predstavenia Predvianočný čas, a to nacvičenú koledu, ktorá bola súčasťou vianočného programu.

- Zakúpenie drevených paličiek do sústavy detských hudobných nástrojov orffo-inštrumentáru.

- Vyhľadávanie hudobných aktualít, piesní cez internet.

- 25.12. 2022 sme sa odprezentovali na jasličkovej pobožnosti pod vedením Mgr. Martiny Kubánikovej rodičom a celej kežmarskej farnosti v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Žiaci školského zboru sa zapojili spievaním vianočných piesní pod vedením PaedDr. Sylvii Zimovej a Ing. Evy Adamjakovej s doprovodom FS JABLONECKA z Kežmarku.

- V rámci programu ERAZMUS sme sa 18. 1. 2023 zúčastnili tvorbou kultúrneho programu a prezentácie našej ľudovej kultúry. Záverečný program obsahoval pasovanie účastníkov do goralského stavu. PaedDr. Sylvia Zimová, vedúca FS JABLONECKA z Kežmarku, v spolupráci s členmi folklórnej skupiny JABLONECKA, pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy vytvorili upravené pásmo čepčenia z obce Lendak. Čepčenie je súčasť repertoáru FS JABLONECKA. Hostia si mohli vyskúšať kroje, prežiť kúsok našeho ľudového bohatstva. Na záver si všetci mohli zaspievať spolu s ľudovou hudbou JABLONECKA pieseň Goraľu cy či nežaľ.

- Hudobný krúžok Škovránok I.,II - každý utorok

- Nácvik piesní k sv. omši pri príležitosti životného jubilea riaditeľa PaeDr. Pavla Krajčiho - zapojení učitelia školy

- Zapojenie sa do celoslovenského projektu Príbeh hudby ako výchovného konceru vysielaného online, ktorý pripravil Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS - celoškolská akcia, zapojenie všetkých tried školy

- Príprava a prezentácia speváckeho pásma ku Dňu matiek žiakov 1.a 2.st. - nácvik ľudových piesní

- Príprava a nácvik piesní na sv. omše - celoročne

- Nahrávanie piesní k hudobnému CD školy - mesiac jún

- Spevácka súťaž Slávici z lavice - školské kolo a následne okresná súťaž detí v modernej piesní organizovaná CVČ Kežmarok, Prešov

Výskedky:

I. Kategória: 2.miesto Ema Stanzelová 2.B

II. Kategória: 3.miesto Sofia Hajosteková 5.B - s nárokom na postup do krajskej súťaže

V krajskej súťaži sa Sofia Hajosteková umiestnila na 3.mieste.

- Celoslovenská spevácka súťaž Slávik Slovenska - školské kolo a následne okresná súťaž detí v ľudovej piesní

Výsledky:

I. Kategória: 2. miesto Katarína Justhová 3.B

II. Kategória: 1. miesto Sofia Hajosteková 5.B - postup na kraj

V krajskej súťaži sa Sofia Hajosteková umiestnila na 3.mieste.

PREDMET - DEJEPIS , OBČIANSKA NÁUKA

- Žiaci sa radi zapájajú do vyučovania s používaním IKT

- Príprava žiakov na olympiádu z dejepisu (okresné kolo 8.2.)

Výsledky:

Kategória C: Šimon Putovný 9.B - 5.miesto, Matúš Starinský 9.A - 6. miesto - úspešní riešitelia

Kategória D: Filip Babiar 8.A - 9.miesto

Kategória E: Lenka Halušková 7.A - 10. miesto, Rastislav Závadský 7.B - 17.miesto

Kategória F: Samuel Neupauer 6.A - 1. miesto, Tomáš Gallik - 3. miesto - úspešní riešitelia

PREDMET - TELESNÁ VÝCHOVA

- Absolvovali sme následovné športové aktivity a súťaže:

- Malý futbal - mladšie žiačky - 3. miesto

- Kežmarské hry (27.5. 2023) - 5. miesto

- McDonald Cup - kvalifikácia - postup na okres, v okr. kole - 3. miesto (4.5.2023)

- Horolezecká súťaž - 0. Ročník žiakov ZŠ - 2. miesto v okrese Pavlovičová Martina a 3. miesto - Godálová Daniela

- Basketbal Streetbal - 1.a 3.miesto v okrese (22.11.2023)

- Bedminton - žiačky - 3. miesto v okrese

- Atletika - žiačky (11.5.2023) - vrh guľou - 1. miesto - Terézia Gaňová, beh na 600m - Laura Maľáková

- žiaci (10.5.2023) - 2. miesto v okrese

- Pohár primátora mesta - 2.miesto: skok do diaľky (Matej Jerdonek), 60 m (Kristián Mišovský), 800 m (Laura Maľáková)

- Stolný tenis - dievčatá (21.10.2022) - 5.-8. Miesto, chlapci (20.10.2022) - 8. - 16.miesto

- Florbal - chlapci - 4. mesto v skupine

- Majstrovstvá okresu v štvorboji - účasť

- Vybíjaná - okresné kolo - účasť

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet detí materskej školy: 170, počet tried: 8

Počet žiakovzákladnej školy: 496 Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33222322221
počet žiakov745540475771584449495
z toho v ŠKD48323218     130

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer - všetci zamestnanci ZŠ s MŠ sv. Kríža

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP642363,0422,48
Spolu642363,0422,48
Z toho znížený úväzok211,040,48
Z toho ZPS0505,00
     
Na dohodu204 0

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
   
učiteľov01717
    
   
učiteľov03333
vychovávateľov055
asistentov učiteľa188
špeciálny pedagóg011
spolu06464

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetyPočet hodín týždenne
5. AINF, THD1,1
5. BINF, THD1,1
5. CINF, THD1,1
6. AINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
6. BINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
7. AINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
7. BINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
8. AINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
8. BINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
9. AOBN, VYV, THD1,1,1
9. BOBN, VYV, THD1,1,1

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


 

 

P.č.

 

Meno

 žiaka

 

Trieda

 

Názov súťaže

 

Okresné kolo

 

Krajské kolo

 

Region. kolo

Celoslovenské kolo

 

Pripravoval

1.

Ema Stanzelová

1.B

Slávici z lavice

2.

 

 

 

Mgr. Sylvia Zimová

2.

Dorota Baranová

2.A

A Slovo bolo u Boha

2.

 

 

 

Mgr. Zuberecová

3.

Maľák

2.C

A Slovo bolo u Boha

2.

 

 

 

Zavadská

4.

Samuel Lukáč

3.A

iBobor kat. Drobec

-

-

-

úspešný

Mgr. Mária Bočkayová

 

Samuel Lukáč

3.A

P3

13. úspešný

 

 

 

Mgr. Mária Bočkayová

5.-9.

Ema Martančíková

Denis Mašlonka

Michal Kováč

Patrik Tomas

Tadeáš Michalčík

3.A

4.A

4.B

4.B

4.B

 

 

MZ SČK

2.

 

 

 

Mgr. Kristína Sláviková

10.

Filip Zoričák

4.A

P4

4. miesto

 

 

 

Mgr. Dominika Valková

11.

Zuzana Harnišová

5.A

MAT OL

5.-9.

 

 

 

Mgr. Barbora Kuffová

 

Zuzana Harnišová

 

P5

8.

 

 

 

Mgr. Barbora Kuffová

12.

Kristián Rabjanský

5.B

P5

9.-11.

 

 

 

Mgr. Sylvia Zimová

13.

Sofia Hajosteková

5.B

Slávici z lavice

3.

3.

 

 

Mgr. Sylvia Zimová

 

Sofia Hajosteková

 

Slávik Slovenska

1.; 3.

 

 

 

 

14.+

Patrik Tomas

4.B

Hviezdoslavov Kubín

1.

3.

 

 

Mgr. Z. Slamená

 

Patrik Tomas

 

A Slovo bolo u Boha

 

 

 

3.

 

15.

Jakub Paciga

4.A

Hviezdoslavov Kubín

3.

 

 

 

PaeDr. Dominika Valková

 

Jakub Paciga

 

A Slovo bolo u Boha

3.

 

 

 

PaeDr. Dominika Valková

16.

Peter Duda

5.A

MAT OL Z5

14.-15.

 

 

 

Mgr. Barbora Kuffová

 

Peter Duda

 

P5

12.

 

 

 

Mgr. Barbora Kuffová

17.

Nela Alžbeta Zavadská

5.A

GEG OL, kat. G

7.

 

 

 

Mgr. Lucia Koščáková

18.

Samuela Mareková

5.A

A Slovo bolo u Boha

 

3.

 

 

 

19.

Jakub Mikuláši

5.B

GEG OL, kat. G

6.

 

 

 

Mgr. Lucia Koščáková

20.+

K. Rabjanský

5.B

P5

9.

 

 

 

 

21.

Sebastian Smrek

6.A

MAT OL Z6

9.-13.

 

 

 

Mgr. Marta Neupauerová

22.

Timea Rita  Króliková

6.B

MAT OL Z6

9.-13.

 

 

 

Mgr. Marta Neupauerová

23.

Tomáš Gallik

6.B

DEJ OOL, kat. F

3.

 

 

 

Mgr. Veronika Haberová

 

Tomáš Gallik

6.A

GEG OL, kat. F

9.

 

 

 

Mgr. Roman Šufliarsky

 

Tomáš Gallik

 

I Bobor, kat. Benjamín

 

 

 

1.

 

24.

Monika Koscelníková

6.A

MAT OL Z6

1.

 

 

 

Mgr. Marta Neupauerová

 

Monika Koscelníková

6.A

GEG OL, kat. F

5.

 

 

 

Mgr. Lucia Koščáková

25.

Samuel Neupauer

6.A

DEJ OL, kat. F

1.

 

 

 

Mgr. Veronika Haberová

 

Samuel Neupauer

6.A

BIB OL

2.

 

 

 

 

26.

Martin Harniš

6.A

BIB OL

2.

 

 

 

 

27.

Agáta Gallik

6.A

Šaliansky Maťko

3.

 

 

 

Mgr. Veronika Galliková

28.

Tomáš Zemčák

6.B

BIB OL

2.

 

 

 

 

29.

Laura Bodžoňová

7.A

MAT OL Z7

5.-6.

 

 

 

Mgr. Marta Neupauerová

30.

Martin Madeja

7.B

MAT OL Z7

7.

 

 

 

Mgr. Sylvia Zimová

 

Martin Madeja

 

P7

9.

 

 

 

Mgr. Zimová

31.

Veronika Pavličková

7.A

NEJ Prednes

1.

 

 

 

Mgr. Jana Petruláková

32.

Michaela Švecová

7.A

ANJ OL

6.-12.

 

 

 

Mgr. Karkošková

33.

Noemi Smreková

8.A

MAT OL Z8

13.-15.

 

 

 

Mgr. Vladimír Królik

 

Noemi Smreková

8.A

GEG OL, kat. E

11.

 

 

 

Mgr. Roman Šufliarsky

34.

Tamara Króliková

8.A

MAT OL Z8

13.-15.

 

 

 

Mgr. Vladimír Królik

 

Tamara Króliková

8.A

BIO OL, kat C

3.

 

 

 

Ing. Mária Kuffová

35.

Emily Kovalčíková

8.A

ANJ OL

1.

 

 

 

Mgr. Daniela Šimoňáková

36.

Matej Šufliarsky

9.A

GEG OL, kat. E

8.

 

 

 

Mgr. Roman Šufliarsky

37.

Matúš Petrulák

9.A

BIO OL, kat. C

4.

 

 

 

Ing. Mária Kuffová

38.

Šimon Putovný

9.B

DEJ OL, kat C

5.

 

 

 

Mgr. Veronika Haberová

39.

Matúš Starinský

9.A

DEJ OL, kat C

6.

 

 

 

Mgr. Veronika Haberová

40.

Zita Balážová

9.A

CHE OL, kat. D

3.

 

 

 

Ing. Monika Krajčiová

 

Zita Balážová

9.A

SJL OL, kat. C

4.

 

 

 

Mgr. Veronika Haberová

 

Zita Balážová

9.A

Piráti Kásy (prednes)

2.

 

 

 

Mgr. Veronika Haberová

Aktivity a prezentácia na verejnosti

1. Aktivity výchovnovzdelávacieho charakteru:

- exkurzia žiakov 9. ročníka v Spišskej Kapitule na biskupskom úrade a seminári

- výtvarná vianočná výstava - v Barónke

- Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova

- plavecký výcvik (tretiaci)

- „Príďte a uvidíte...“ deň otvorených dverí v MŠ

- Burza stredných škôl - pre 9. ročník

- v škole sa uskutočnilo okresné kolo pytagoriády

- v škole sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády

- v školesa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády

- v školesa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády

2. Duchovná formácia:

- celoškolská sv. zmierenia pred vianočnými sviatkami, pred sviatkom povýšenia sv. Kríža a pred koncom školského roka

- „Povýšenie sv. Kríža“ - účasť na sv. omši

- účasť na sv. omšiach slúžených raz týždenne v stredu počas šk. roka a v prikázané cirkevné sviatky

- duchovná obnova deviatakov

- duchovná obnova učiteľov a zamestnancov v Pieninách

- „Ďakovanie za úrodu“ jesenná vychádzka detí MŠ spojená so zbieraním plodov, prírodnín

- celoškolská ružencová pobožnosť a krížová cesta v pôstnom období

- „Modlitba za starkých“ úcta k starším

- „Trojkráľová koleda“ posvätenie priestorov MŠ a ZŠ

- Verejná zbierka - Boj proti hladu

- sviatok sv. Mikuláša

- Život je krásny- chráňme ho od počatia (deň bielych stužiek)

- Liga proti rakovine (deň žltého narcisu)

- Noc čítania Biblie - projekt rádia Lumen so živým vstupom

3. Aktivity kultúrneho charakteru a iné:

- Deň matiek

- Deň detí

- Lesnícke dni

- Na bicykli bezpečne

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé:

- mliečny program

- Detský čin roka

- Zdravá škola

- Asistenti NIVAM

B) Krátkodobé

- „Vzdelávanie pre všetkých“ - 2 etapy - 16 interaktívnych tabúľ + rampa pre bezbariérový vstup do školy

- „Enviroprojekt inak“ - zber vrchnákov z PET fliaš (podpora misií v Afrike)

- "Čítame radi"

- "Modernejšia škola"

- „Európa v škole“ (výtvarný projekt)

- „Mestá okolo sveta“ - ochrana životného prostredia

- „Play energy“ - šetrenie elektrickou energiou

- „Na kolesách proti rakovine“

- Školská internetová televízia TV SCOOL

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

V šk.r. 2022/2023 inšpekčná činnosť neprebiehala.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky sú vyhovujúce, až na opotrebované a zastaralé sociálne zariadenia. Postupne sa pripravuje rekonštrukcia sociálnych zariadení. Cez letné prázdniny sa realizovalo maľovanie tried a chodbových priestorov.

V školskom roku 2022/2023 sme zabezpečili:

• oprava stropu, maľovanie tried a chodbových priestorov

• zabezpečenie nového školského nábytku (stoličky a lavice) vo všetkých kmeňových triedach

• vybudovanie modernej biologickej učebne 3. poschodí z projektu Modernejšia škola

• modernizácia a rekonštrukcia sociálnych zariadení na 2. poschodí v sektore A a B

• zakúpenie ďalších 8 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom v rámci projektu "Vzdelávanie pre všetkých"

• učebné pomôcky (knihy, metodické príručky, edukačný softvér)

• zabezpečenie ďalších nových šatňových skriniek pre žiakov 2. stupňa

Dielne je potrebné vybaviť nábytkom, pomôckami a náradím, ktoré už pri preberaní školy do užívania neboli vybavené prvotným vybavením. Tieto nedostatky chceme odstrániť v priebehu budúceho školského roka vypracovaním projektov.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Úspechy a nedostatky:

Škola dosahuje výborné výsledky v olympiádach zo slovenského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a zameraných na prírodovedné predmety (FYZ, MAT, DEJ, CHE, BIO) a v športových súťažiach s účasťou na krajských a celoslovenských kolách. Dobré výsledky dosiahli naši žiaci aj v umeleckých súťažiach (prednes poézie a prózy, výtvarné súťaže). Žiaci 9. ročníka boli prijatí na stredné školy podľa vlastného výberu v 1. kole pohovorov so 100% úspešnosťou. Predmety Informatika, Výtvarná výchova a Občianska náuka boli odučené nekvalifikovane. Učitelia si zvyšujú svoju kvalifikáciu inovačným a aktualizačným vzdelávaním. Škola sa zapájala do aktivít usporiadaných mestom Kežmarok, rozvíjala vzťahy medzi rodičmi a verejnosťou.

Návrh opatrení na zvyšovanie kvality a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu:

• kontrola a hospitácie jednotlivých vyučujúcich a ich prípravy na hodiny

• viesť žiakov ku sebahodnoteniu, samostatnosti, schopnosti učiť sa, rozvíjať praktické zručnosti formou tvorby samostatných, resp. skupinových projektov

• zlepšovať materiálno-technické vybavenie učební novými pomôckami, odbornou literatúrou a softvérom

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky - silné stránky:

• takmer 100% kvalifikovanosť kolektívu

• schopnosť a ochota kolektívu tímovo pracovať

• ochota podieľať sa na projektoch

• dobré medziľudské vzťahy

• výchova detí v MŠ a žiakov v ZŠ v rodinnom a kresťanskom duchu

• zabezpečenie mimoškolských aktivít pre žiakov v centre voľného času

• spolupráca so ZUŠ Petržalská (tanečný, hudobný a výtvarný odbor) v priestoroch školy

• duchovné aktivity - pravidelné sväté omše, duchovné obnovy, exkurzie s duchovným zameraním, sväté spovede, spolupráca s farským spoločenstvom

• mliečny program

• zrekonštruované sociálne zariadenia v priestoroch ŠKD

Príležitosti školy:

• kvalitná výchova a príprava žiakov na ďalšie štúdium a uplatnenie sa v praktickom živote

• dobrá a funkčná spolupráca so zriaďovateľom, s farským úradom, s mestským úradom, so ZUŠ A. Cígera

• tvorba projektov na získanie finančných prostriedkov

• fungujúce partnerstvo s okolitými školami

Slabé stránky školy sú:

• nedostatok finančných prostriedkov na vybudovanie odborných učební, moderných jazykových a počítačových tried

• odbornosť vyučovania - je potrebné, aby si učitelia doplnili kvalifikáciu aj na ostatné predmety, ktoré učia nekvalifikovane

Riziká:

• nízka priemerná mzda a celkový nedostatok financií v oblasti školstva

Návrh opatrení:

• zvýšiť záujem zo strany veriacich o aktivity a činnosť školy

• získať finančné prostriedky formou sponzorstva, 2% dane z príjmu a tvorbou projektov

• permanentne zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu

• doriešiť materiálne vybavenie odborných učební a tried IKT technikou

§ 2. ods. 2 a MŠ: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: 0

§ 2. ods. 2 b MŠ: Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva

Úspešnosť žiakov

Počet prijatých detí: 66

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 37

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 66/37

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 63/35

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022: 49/19

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

Druh školyPrihláseníPrijatíZ toho dievčatáÚspešnosť v %
Gymnáziá775100 %
Pedagogické školy111100 %
Umelecké školy773100 %
Zdravotnícke školy774100 %
Ekonomické, obchodné SOŠ332100 %
Technické, dopravné SOŠ660100 %
Ostatné SOŠ14141100 %
SPOLU383817100 %

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJNATHASUBIOCVM*CSJ*CINDEJFRJFYZGEGHUVCHEIFV
1. A  1,16         1  
1. B  1         1  
1. C  1         1  
2. A  1,16         1  
2. B  1,11         1  
2. C  1,19         1  
3. A1,18           1  
3. B1,47           1  
4. A1,18           1  
4. B1,27           1  
5. A1,59   2,04   1,7  2,151  
5. B1,32   1,21   1,46  1,821  
6. A1,55   1,5   1,91 2,271,7711,55 
6. B1,84   1,28   2,16 2,321,8411,32 
6. C1,83   1,29   1,88 1,921,6311,5 
7. A2   1,592,42,32 1,48 2,52212,1 
7. B2,21   1,722,322,39 1,62 2,412,4112,28 
8. A1,7   1,871,562,11 1,43 2,261,5212,21 
8. B2,17   2,442,72,4 2,33 2,562,1712,39 
9. A1,83   1,962,332,5 2,12 2,351,83 2,35 
9. B2,23   1,733,073 2,3 2,772,32 2,59 

TriedaINFKNBMATNBVNABNEJ*NJNOBNOBVPRPPVCPNVPRIPDAPVO
1. A 11,44           1
1. B 11           1
1. C 11,29           1,33
2. A 1,051,32           1,21
2. B 1,051,32           1,11
2. C 1,061,19           1,19
3. A111,29       1  1,18 
3. B11,091,48       1  1,43 
4. A11,091,48       1  1,17 
4. B11,261,48       1  1,3 
5. A11,742,11            
5. B11,291,93            
6. A11,142    1,14       
6. B11,042,4    1       
6. C11,042,25    1,04       
7. A112,45  1,44 1,41       
7. B1,11,12,76  2,3 1,03       
8. A111,74  1,57 1,04       
8. B1,1112,61  1,75 1,61       
9. A 12,61  1,57 1,04       
9. B 1,092,95  1,63 1,09       

TriedaSJLSVYSPRSEEŠKD 16.00TEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZEM
1. A1,28 1    1   1 
1. B1 1    1   1 
1. C1,46 1    1   1 
2. A1,32 1    1   1 
2. B1,47 1    1   1 
2. C1,44 1    1   1 
3. A1,53 1    1 1,29 1 
3. B1,67 1    1 1,24 1 
4. A1,42 1    1 1,25 1 
4. B1,61 1    1 1,74 1 
5. A2,12 1   11   1,22 
5. B1,93 1   11   1 
6. A2,18 1   11   1 
6. B2,44 1   11   1 
6. C2,25 1   1,041,17   1 
7. A2,82 1   1,031,14   1,14 
7. B2,43 1   1,171,36   1 
8. A2 1   11   1 
8. B2,5 1   11,06   1 
9. A2,4 1   11   1 
9. B2,65 1   11   1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A252500
1. B252500
1. C242220
2. A191900
2. B191900
2. C191902
3. A171700
3. B212100
4. A242401
4. B232300
5. A292902
5. B292901
6. A222200
6. B252500
6. C242400
7. A292900
7. B303001
8. A252502
8. B181800
9. A262600
9. B232301

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

základná škola: 1 185 817;- EUR

školské zariadenia: 676 765,- EUR, z toho:

- materská škola: 492 531,- EUR

- školský klub detí: 90 735,- EUR

- centrum voľného času: 0,- EUR

- školská jedáleň: 93 499,- EUR

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- školská jedáleň: 162 519;- EUR

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

6 688,- EUR, z toho:

- úhrada energií - 0,- EUR

- materiál - učebné pomôcky - 6 688;- EUR

- mzdy a odvody - 0,- EUR

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

- materská škola: 22 830;- EUR

- školský klub detí: 22 408;- EUR

- centrum voľného času: 0,- EUR

- školská jedáleň - réžijné: 28 573;- EUR

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

98 540;- EUR, z toho:

- odchodné: 0;- EUR

- sociálne znevýhodnené prostredie - materiál, učebné pomôcky: 87;- EUR

- príspevok na lyžiarsky kurz: 6 300;- EUR

- príspevok na školu v prírode: 6 450;- EUR

- dopravné - žiaci: 7 477;- EUR

- príspevok na špecifiká: 2 705;- EUR

- edukačné publikácie: 11 879;- EUR

- pedagogickí asistenti: 26 932;- EUR

- príspevok na špecifiká - Ukrajinci: 31 295;- EUR

- rekreácie: 5 502;- EUR

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Krúžková činnosť prebiehala v rámci projektu "Gramotnosť".

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni - s vedením školy úzko spolupracuje rodičovská rada a tiež sú vedeniu školy nápomocní rodičia pri rôznych aktivitách (Deň detí nielen pre deti, misijný jarmok, sv. omše v stredy, školské výlety, materiálna pomoc).

Rada školy tiež úzko spolupracuje s riaditeľstvom školy a podporuje vedenie školy vo všetkých aktivitách.

Riaditeľstvo školy úzko spolupracuje aj so zriaďovateľom našej školy, informuje ho o plánovaných aktivitách, vzdelávaniach učiteľov a projektoch.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Pavol KRAJČI

V Kežmarku, 4. júla 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 22. augusta 2023

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21 v Kežmarku prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. r. 2022/2023, o výsledkoch školy a školských zariadení predloženú riaditeľom školy PaedDr. P. Krajčim dňa 11.12.2023

Rada školy berie na vedomie predloženú správu.Dosiahnuté výsledky školy sú dobré, zodpovedajú personálnemu obsadeniu školy, materiálnemu vybaveniu i sociálnemu zloženiu žiackeho kolektívu.

Rada školy oceňuje úsilie vedenia školy a pedagogického kolektívu pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu. Oceňuje výsledky dosiahnuté v rámci rozvoja záujmovej činnosti a výsledky vo vedomostných a športových súťažiach. Vyslovuje spokojnosť s úrovňou riešenia výchovných problémov, zabezpečovania odbornosti vyučovania a skvalitňovania technického stavu školy. Správa je výstižná, objektívna a obsahuje všetky požadované údaje. Rada školy k predloženej správe nemá žiadne pripomienky.

Ing. Matúš Polák, predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. r. 2022/2023 schválil zriaďovateľ - Biskupstvo Spišské Podhradie dňa 12. decembra 2023.

PaedDr. Maroš Labuda

riaditeľ DŠÚ