MENU

MENU

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou sv. Kríža
Adresa školyPetržalská 21, 06001 Kežmarok
Telefón+421524565002
E-mailinfo@skola-sv-kriza.sk
WWW stránkahttps://zspetkk.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPaedDr. Pavol KRAJČI  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 474

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32223222220
počet žiakov593947547858465142474
z toho v ŠKD45322716     120

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 a MŠ: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 2 b MŠ: Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva

Úspešnosť žiakov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJNATHASUBIOCVM*CSJ*CINDEJFRJFYZGEGHUVCHEIFV
1. A  1         1  
1. B  1         1  
1. C  1,11         1  
2. A  1,12         1  
2. B  1,17         1  
3. A1,32           1  
3. B1,32           1  
4. A1,29           1  
4. B1,36           1  
5. A1,26   1,65   1,78  1,611,04  
5. B1,5   1,58   1,46  1,831  
5. C1,48   1,64   1,96  1,841  
6. A1,85   1,61   1,36 2,322,141,211,61 
6. B1,93   1,93   1,43 2,432,571,181,96 
7. A1,91   2,091,672 1,74 22,091,041,91 
7. B2,25   1,752,362,36 1,6 2,62,212,45 
8. A1,8   1,361,72,7 1,2 2,121,9212,04 
8. B2,55   1,862,862,57 2,09 2,862,1812,32 
9. A2,14   1,863,253 2,14 2,242,19 2,29 
9. B2,81   2,243,253,13 2,88 2,762,53 2,53 

TriedaINFKNBMATNBVNEJ*NJNOBNOBVPRPPVCPNVPRIPDAPVOSJL
1. A 11,17          1,061,22
1. B 11,11          11,05
1. C 11,33          1,391,5
2. A 11,24          1,181,53
2. B 1,051,5          1,051,7
3. A11,171,43      1  1,26 1,57
3. B11,571,39      1  1,26 1,7
4. A11,331,29      1  1,17 1,83
4. B11,21,4      1  1,12 1,4
5. A11,221,78           1,96
5. B11,251,92           2,29
5. C1,081,322,12           2,2
6. A11,682,32   1,11       2,57
6. B112,68   1       2,54
7. A11,042,13 1,57 1       2,09
7. B1,051,52,45 1,67 1,3       2,4
8. A1,0811,88 1,6 1       2,28
8. B112,64 1,63 1,18       2,64
9. A 12,38 1,82 1       2,52
9. B 13,06 2,11 1,24       3

TriedaSVYSPRSEEŠKD 16.00TEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZEM
1. A 1    1   1 
1. B 1    1   1 
1. C 1    1   1 
2. A 1    1   1 
2. B 1    1   1 
3. A 1    1 1,43 1 
3. B 1    1 1,35 1 
4. A 1    1 1,17 1 
4. B 1    1 1,2 1 
5. A 1   11,04   1 
5. B 1   11   1 
5. C 1,04   11,08   1 
6. A 1   1,181,15   1 
6. B 1   11,04   1 
7. A 1   11   1 
7. B 1   11,1   1 
8. A 1   11   1 
8. B 1   11,14   1,14 
9. A 1   11   1,1 
9. B 1   11   1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A202000
1. B191900
1. C201712
2. A171700
2. B212100
3. A242301
3. B232300
4. A262402
4. B262501
5. A232300
5. B262600
5. C252500
6. A292900
6. B292801
7. A252302
7. B202000
8. A282503
8. B232201
9. A212100
9. B171700

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
1. oddelenie23 Zlatica Reľovská
2. oddelenie24 Mária Špaková
3. oddelenie24 Mgr. Alžbeta Halčinová
4. oddelenie25 Beáta Jakubová
5. oddelenie24 Bc. Alena Spustová
Biblická olympiáda3 Mgr. Martina Kubániková

Záver

Vypracoval: PaedDr. Pavol KRAJČI

V Kežmarku, 4. júla 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: