MENU

MENU

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
Adresa školyPetržalská 21, 06001 Kežmarok
Telefón+421524565002
E-mailinfo@skola-sv-kriza.sk
WWW stránkazspetkk.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

FunkciaPriezvisko, meno
RiaditeľPaedDr. Pavol KRAJČI
Zástupca riaditeľa - základná školaIng. Mária KUFFOVÁ
Zástupca riaditeľa - materská školaMgr. Michaela MAREKOVÁ
Vedúci školskej jedálneLýdia FEDOROVÁ

Rada školy

 meno a priezviskofunkcia
pedagogickí zamestnanciMgr. Mária BOČKAYOVÁčlen
 Mgr. Anna ZEMČÁKOVÁčlen
 Viera TLACHOVÁčlen
   
nepedagogickí zamestnanciMgr. Viera BODŽOŇOVÁčlen
   
zástupcovia rodičovIng. Štefan KIŠŠčlen
 Michal MAREKzástupca predsedu
 Ing. Slavomír PETRULÁKtajomník
 Ing. Matúš VÍZNERčlen
   
zástupcovia zriaďovateľaprof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.člen
 Ing. Ján MELCHERčlen
 Ing. Matúš POLÁKpredseda

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovRímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie
SídloSpišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Telefón053/4194176
E-maildsu@kapitula.sk

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22232222219
počet žiakov394551665644514134427
z toho v ŠKD363732343    142
           
počet detí v MŠ: 172          

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer - všetci zamestnanci ZŠ s MŠ sv. Kríža

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP542253,0022,50
Spolu542253,0022,50
Z toho znížený úväzok201,130,50
Z toho ZPS07 6,00
     
Na dohodu184 0

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
   
učiteľov01717
    
   
učiteľov12627
vychovávateľov055
asistentov učiteľa14,535,53
špeciálny pedagóg011
    
spolu24547

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetyPočet hodín týždenne
5. AINF, THD1,1
5. BINF, THD1,1
6. AINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
6. BINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
7. AINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
7. BINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
8. AINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
8. BINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
9. AOBN, VYV, THD1,1,1

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledky vo vedomostných súťažiach v školskom roku 2019/2020

P.č.

Meno žiaka

Trieda

Názov súťaže

Okresné kolo

Krajské kolo

Region. kolo

Celosl. kolo

Pripravoval

1.

Slávka Fábryová

4. B

... a Slovo bolo u Boha

 

 3. miesto

 

Mgr. Bednarčíková

2.

Michal Purdeš

5. A

... a Slovo bolo u Boha

účasť

 

 3. miesto

 

Mgr. Zemčáková

3.

Noemi Smreková

5. A

Matematická olympiáda

úsp. riešiteľ

 

 

 

Mgr. Królik

4.

Tamara Króliková

5. A

Matematická olympiáda

úsp. riešiteľ

 

 

 

Mgr. Królik

5.

Vanesa Uhrínová

5. B

Geografická olympiáda

5.miesto

 

 

 

Mgr. Neupauerová

6.

Veronika Fábryová

6. A

Šaliansky Maťko

2.miesto

 

 

 

Mgr. Šimonovová

7.

Alex Fujdiar

7. A

Dejepisná olympiáda

2.miesto

 

 

 

PhDr. Pisarčíková

8.

Tobias Kuffa

7. A

Dejepisná olympiáda

úsp. riešiteľ

 

 

 

PhDr. Pisarčíková

9.

Daniele Rainone

8. A

Biologická olympiáda

 

 

 

 

Ing. Kuffová

10.

Dajana Drugáčová

8. B

... a Slovo bolo u Boha

 

 

 3. miesto

 zrušené

Mgr. Zemčáková

11.

Adam Baláž

8. A

... a Slovo bolo u Boha

 

 

 2. miesto

 zrušené

Mgr. Zemčáková

12.

Sára Starinská

8. A

Olympiáda z ANJ

4. miesto

 

 

 

Ing. Mgr. Vojtičková

13.

Matej Gaborčík

9. A

Dejepisná olympiáda

1.miesto

úsp. rieš.

 

 

PhDr. Pisarčíková

14.

Matej Gaborčík

9. A

Chemická olympiáda

1.miesto

úsp. rieš.

 

 

Ing. Krajčiová

15.

Matej Gaborčík

9. A

Fyzikálna olympiáda

úsp. riešiteľ

 

 

 

Ing. Krajčiová

15.

Emanuel Kučera

9. A

Biologická olympiáda

2.miesto

zrušené

 

 

Ing. Kuffová

16.

Viktória Martinovičová

9. A

Chemická olympiáda

2.miesto

úsp. rieš.

 

 

Ing. Krajčiová

Ostatné súťaže boli zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

V šk.r. 2020/2021 inšpekčná činnosť neprebiehala.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky sú vyhovujúce, až na opotrebované a zastaralé sociálne zariadenia. Postupne sa pripravuje rekonštrukcia sociálnych zariadení. Cez prázdniny sa zrealizovala oprava stropu v školskej jedálni.

V školskom roku 2020/2021 sme zabezpečili:

• oprava stropu, maľovanie tried a chodbových priestorov

• zabezpečenie nového školského nábytku (stoličky a lavice) vo všetkých kmeňových triedach

• vybudovanie modernej IKT učebne na 3. poschodí z projektu Gramotnosť

• zakúpenie ďalších 9 interaktívnyvh tabúľ s príslušenstvom

• učebné pomôcky (knihy, metodické príručky, edukačný softvér)

• zabezpečenie ďalších nových šatňových skriniek pre žiakov 2. stupňa

Dielne je potrebné vybaviť nábytkom, pomôckami a náradím, ktoré už pri preberaní školy do užívania neboli vybavené prvotným vybavením. Tieto nedostatky chceme odstrániť v priebehu budúceho školského roka vypracovaním projektov.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Úspechy a nedostatky:

Škola dosahuje výborné výsledky v olympiádach zo slovenského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a zameraných na prírodovedné predmety (FYZ, MAT, CHE) a v športových súťažiach s účasťou na krajských a celoslovenských kolách. Dobré výsledky dosiahli naši žiaci aj v umeleckých súťažiach (prednes poézie a prózy, výtvarné súťaže). Žiaci 9. ročníka boli prijatí na stredné školy podľa vlastného výberu v 1. kole pohovorov so 100% úspešnosťou. Predmety Informatika, Výtvarná výchova a Občianska náuka boli odučené nekvalifikovane. Učitelia si zvyšujú svoju kvalifikáciu kontinuálnym vzdelávaním. Škola sa zapájala do aktivít usporiadaných mestom Kežmarok, rozvíjala vzťahy medzi rodičmi a verejnosťou.

Návrh opatrení na zvyšovanie kvality a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu:

• kontrola a hospitácie jednotlivých vyučujúcich a ich prípravy na hodiny

• viesť žiakov ku sebahodnoteniu, samostatnosti, schopnosti učiť sa, rozvíjať praktické zručnosti formou tvorby samostatných, resp. skupinových projektov

• zlepšovať materiálno-technické vybavenie učební novými pomôckami, odbornou literatúrou a softvérom

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky - silné stránky:

• takmer 100% kvalifikovanosť kolektívu

• schopnosť a ochota kolektívu tímovo pracovať

• ochota podieľať sa na projektoch

• dobré medziľudské vzťahy

• výchova detí v MŠ a žiakov v ZŠ v rodinnom a kresťanskom duchu

• zabezpečenie mimoškolských aktivít pre žiakov v centre voľného času

• spolupráca so ZUŠ Petržalská (tanečný, hudobný a výtvarný odbor) v priestoroch školy

• duchovné aktivity - pravidelné sväté omše, duchovné obnovy, exkurzie s duchovným zameraním, sväté spovede, spolupráca s farským spoločenstvom

• mliečny program

• zrekonštruované sociálne zariadenia v priestoroch ŠKD

Príležitosti školy:

• kvalitná výchova a príprava žiakov na ďalšie štúdium a uplatnenie sa v praktickom živote

• dobrá a funkčná spolupráca so zriaďovateľom, s farským úradom, s mestským úradom, so ZUŠ A. Cígera

• tvorba projektov na získanie finančných prostriedkov

• fungujúce partnerstvo s okolitými školami

Slabé stránky školy sú:

• nedostatok finančných prostriedkov na vybudovanie odborných učební, moderných jazykových a počítačových tried

• odbornosť vyučovania - je potrebné, aby si učitelia doplnili kvalifikáciu aj na ostatné predmety, ktoré učia nekvalifikovane

Riziká:

• nízka priemerná mzda a celkový nedostatok financií v oblasti školstva

Návrh opatrení:

• zvýšiť záujem zo strany veriacich o aktivity a činnosť školy

• získať finančné prostriedky formou sponzorstva, 2% dane z príjmu a tvorbou projektov

• permanentne zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu

• doriešiť materiálne vybavenie odborných učební a tried IKT technikou

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 55

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2021: 55

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJNATHASUBIOCVM*CSJ*CINDEJFRJFYZGEGHUVCHEIFV
1. A               
1. B               
2. A               
2. B               
3. A1,23              
3. B1,16              
4. A1,26              
4. B1,33              
4. C1,38              
5. A1,69   1,48   1,46  1,74   
5. B1,78   1,7   1,37  2,07   
6. A1,86   2,1   1,1 1,951,71 1,86 
6. B2,3   1,9   1,6 2,152,15 2,35 
7. A2,13   1,46   1,38 2,081,79 1,58 
7. B2,23   1,64   1,64 2,642,14 1,68 
8. A1,86   2,05   1,45 2,231,95 2,27 
8. B2,56   2,47   2,15 2,792,53 2,74 
9. A2,33   2,56   1,81 2,562,06 2,13 
9. B2,38   2,53   1,94 2,531,82 2,29 

TriedaINFKNBMATNBVNEJ*NJNOBNOBVPRPPVCPNVPRIPDAPVOSJL
1. A               
1. B               
2. A  1,41          1,181,5
2. B  1,23          1,271,55
3. A  1,48         1,22 1,61
3. B  1,12         1,04 1,24
4. A  1,7         1,48 1,65
4. B  1,57         1,57 1,62
4. C  1,77         1,59 1,86
5. A  2           2,32
5. B  2,04           2
6. A  2,24           2,33
6. B  2,25           2,4
7. A  2,13 1,53         2,13
7. B  2,77 1,88         2,55
8. A  2,32 1,89         2,23
8. B  2,84 2,2         2,95
9. A  3,06 2,73         2,94
9. B  2,82 1,73         2,76

TriedaSVYSPRSEEŠKD 16.00TEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZEM
1. A 1          
1. B 1          
2. A 1          
2. B 1          
3. A 1      1,3   
3. B 1      1,12   
4. A 1      1,57   
4. B 1      1,43   
4. C 1      1,68   
5. A 1          
5. B 1          
6. A 1          
6. B 1          
7. A 1          
7. B 1          
8. A 1          
8. B 1,05          
9. A 1          
9. B 1          

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A191711
1. B201901
2. A232301
2. B222200
3. A252412
3. B262601
4. A232300
4. B212100
4. C222200
5. A282800
5. B282701
6. A242303
6. B202000
7. A282704
7. B232201
8. A212100
8. B201901
9. A171701
9. B171700

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

základná škola: 824 273;- EUR

školské zariadenia: 573 725,- EUR, z toho:

- materská škola: 405 581,- EUR

- školský klub detí: 84 513,- EUR

- centrum voľného času: 0,- EUR

- školská jedáleň: 83 631,- EUR

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- školská jedáleň: 80 911,20 EUR

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

5 408,- EUR, z toho:

- úhrada energií - 0,- EUR

- materiál - učebné pomôcky - 5 164,33 EUR

- mzdy a odvody - 243,67 EUR

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

- materská škola: 15 503.- EUR

- školský klub detí: 12 536,- EUR

- centrum voľného času: 0,- EUR

- školská jedáleň - réžijné: 13 144,16 EUR

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

17 842,07 EUR, z toho:

- odchodné: 0,- EUR

- sociálne znevýhodnené prostredie - materiál: 500;- EUR, služby: 0;- EUR

- príspevok na lyžiarsky kurz: 5 700;- EUR

- príspevok na školu v prírode: 7 950;- EUR

- dopravné - žiaci: 6 904,- EUR

- príspevok na učebnice 07/20: 9 104;- EUR

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Televízny krúžok12PaedDr. Marcel Gallik
Školská futbalová liga22Mgr. Marek Habiňák
Matematika 919Mgr. Vladimír Królik
Slovenčina 919Mgr. Anna Zemčáková
Futbalový krúžok15Mgr. Vladimír Królik
Futbalový krúžok15Mgr. Roman Šufliarsky

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni - s vedením školy úzko spolupracuje rodičovská rada a tiež sú vedeniu školy nápomocní rodičia pri rôznych aktivitách (Deň detí nielen pre deti, misijný jarmok, sv. omše v stredy, školské výlety, materiálna pomoc).

Rada školy tiež úzko spolupracuje s riaditeľstvom školy a podporuje vedenie školy vo všetkých aktivitách.

Riaditeľstvo školy úzko spolupracuje aj so zriaďovateľom našej školy, informuje ho o plánovaných aktivitách, vzdelávaniach učiteľov a projektoch.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Pavol KRAJČI

V Kežmarku, 7. decembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: