MENU

MENU

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
Adresa školyPetržalská 21, 06001 Kežmarok
Telefón+421524565002
E-mailinfo@skola-sv-kriza.sk
WWW stránkazspetkk.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Vedúci zamestnanci školy

FunkciaPriezvisko, meno
RiaditeľPaedDr. Pavol KRAJČI
Zástupca riaditeľa - základná školaIng. Mária KUFFOVÁ
Zástupca riaditeľa - materská školaMgr. Michaela MAREKOVÁ
Vedúci školskej jedálneLýdia FEDOROVÁ

Rada školy

 meno a priezviskofunkcia
pedagogickí zamestnanciMgr. Mária BOČKAYOVÁčlen
 Mgr. Anna ZEMČÁKOVÁčlen
 Viera TLACHOVÁčlen
   
nepedagogickí zamestnanciMgr. Viera BODŽOŇOVÁčlen
   
zástupcovia rodičovIng. Štefan KIŠŠčlen
 Michal MAREKzástupca predsedu
 Ing. Slavomír PETRULÁKtajomník
 Ing. Matúš VÍZNERčlen
   
zástupcovia zriaďovateľaThDr. Ján KUBOŠ, PhD.člen
 Ing. Ján MELCHERčlen
 Ing. Matúš POLÁKpredseda

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúci
MZ materskej školyMgr. Miroslava GLEVAŇÁKOVÁ
MZ 1.-4. ročníkMgr. Dominika VALKOVÁ
PK ANJ - NEJ - SJL - CSJMgr. Anna ZEMČÁKOVÁ
PK BIO - FYZ - GEG - CHE - INF - MAT - THD - CVMIng. Monika KRAJČIOVÁ
PK DEJ - HUV - OBN - KNB - TSV - VYVMgr. Marieta SAPANČÍKOVÁ

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22322222118
počet žiakov455367514550433626416
z toho v ŠKD383948205    150

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 43

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: 39

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 PrihláseníPrijatíZ toho dievčatáÚspešnosť v %
Gymnáziá773100
Pedagogické školy000 
Umelecké školy111100
Zdravotnícke školy111100
Ekonomické, obchodné SOŠ774100
Technické, dopravné SOŠ220100
SOŠ ostatné771100
Spolu252813100
- z toho 2 žiaci 8. ročníka    
- z toho 23 žiakov 9. ročníka    

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJNATHASUBIOCVM*CSJ*CINDEJFYZGEGHUVCHEIFVINF
1. A               
1. B               
2. A  1,13            
2. B  1,12            
3. A1,18              
3. B1,26              
3. C1,19              
4. A1,68              
4. B1,46              
5. A1,91   1,59   1,18 1,32    
5. B2,1   1,65   1,75 1,8    
6. A1,92   1,33   1,461,541,25 1,58  
6. B2,62   2,05   1,521,952,1 1,95  
7. A2,14   2,23   1,732,181,77 1,95  
7. B2,4   2,67   1,952,622,19 2,33  
8. A2,35   2,56   1,8921,94 2,17  
8. B2,44   2,65   22,242,12 2,18  
9. A2,33   2,18   22,141,86 2,14  

TriedaKNBMATNBVNJNNEJ*OBNOBVPRPPVCPNVPRIPDAPVOSJLSVY
1. A            1  
1. B            1  
2. A 1,21          1,171,33 
2. B 1,04          11,15 
3. A 1,36         1,27 1,64 
3. B 1,26         1,52 1,52 
3. C 1,45         1,59 1,64 
4. A 1,77         1,81 2,15 
4. B 1,42         1,33 1,46 
5. A 1,55           1,77 
5. B 1,7           2 
6. A 2           1,67 
6. B 2,38           2,05 
7. A 2,27  1,56        2,32 
7. B 2,67  2,08        2,67 
8. A 2,67  2,15        2,61 
8. B 2,88  2        2,65 
9. A 2,64  2        2,68 

TriedaSPRSEEŠKD 16.00TEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZEM
1. A1          
1. B1          
2. A1          
2. B1          
3. A1      1,32   
3. B1      1,22   
3. C1      1,45   
4. A1      1,96   
4. B1      1,54   
5. A1          
5. B1          
6. A1          
6. B1          
7. A1          
7. B1          
8. A1          
8. B1          
9. A1          

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A232201
1. B222200
2. A262402
2. B272601
3. A222200
3. B232300
3. C222200
4. A262600
4. B252401
5. A252203
5. B202000
6. A282404
6. B222101
7. A222200
7. B212100
8. A191801
8. B171700
9. A262204

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1. A2391341,5091341,5000,00
1. B22108749,41108749,4100,00
2. A2695439,7595439,7500,00
2. B27139253,54139253,5400,00
3. A22120854,91120854,9100,00
3. B23106046,09106046,0900,00
3. C22109749,86109749,8600,00
4. A26193574,42193574,4200,00
4. B25139558,13139558,1300,00
5. A25106648,45106648,4500,00
5. B2089744,8589544,7520,10
6. A28185777,38185777,3800,00
6. B22103049,05103049,0500,00
7. A22111850,82111250,5560,27
7. B21168480,19168380,1410,05
8. A19110061,11110061,1100,00
8. B17118269,53118269,5300,00
9. A26201177,34201177,3400,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Percentil školy
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - SJL (T5-2019)4067,4----
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - MAT (T5-2019)4066,6----
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka - SJL (T9-2020)zrušenéCOVID-1933,80
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka - MAT (T9-2020)zrušenéCOVID-1916,20

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22322222118
iŠkVP "Kráčajme s Kristom"22322222118

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakov/detíZ toho počet so ŠVVP
81650
    
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2460
Bežných tried1637336
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu ZŠ1841936

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer - všetci zamestnanci ZŠ s MŠ sv. Kríža

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP542253,0022,50
Spolu542253,0022,50
Z toho znížený úväzok201,130,50
Z toho ZPS07 6,00
     
Na dohodu184 0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
   
učiteľov01616
    
   
učiteľov12627
vychovávateľov055
asistentov učiteľa14,535,53
špeciálny pedagóg011
    
spolu24547

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetyPočet hodín týždenne
5. AINF, THD1,1
5. BINF, THD1,1
6. AINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
6. BINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
7. AINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
7. BINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
8. AINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
8. BINF, OBN, VYV, THD1,1,1,1
9. AOBN, VYV, THD1,1,1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet študujúcichPočet absolvbentov
Adaptačné vzdelávanie04
Aktualizačné vzdelávanie00
Inovačné vzdelávanie012
Špecializačné vzdelávanie10
Funkčné inovačné vzdelávanie00
1.atestácia01
2.atestácia00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledky vo vedomostných súťažiach v školskom roku 2019/2020

P.č.

Meno žiaka

Trieda

Názov súťaže

Okresné kolo

Krajské kolo

Region. kolo

Celosl. kolo

Pripravoval

1.

Slávka Fábryová

4. B

... a Slovo bolo u Boha

 

 3. miesto

 

Mgr. Bednarčíková

2.

Michal Purdeš

5. A

... a Slovo bolo u Boha

účasť

 

 3. miesto

 

Mgr. Zemčáková

3.

Noemi Smreková

5. A

Matematická olympiáda

úsp. riešiteľ

 

 

 

Mgr. Królik

4.

Tamara Króliková

5. A

Matematická olympiáda

úsp. riešiteľ

 

 

 

Mgr. Królik

5.

Vanesa Uhrínová

5. B

Geografická olympiáda

5.miesto

 

 

 

Mgr. Neupauerová

6.

Veronika Fábryová

6. A

Šaliansky Maťko

2.miesto

 

 

 

Mgr. Šimonovová

7.

Alex Fujdiar

7. A

Dejepisná olympiáda

2.miesto

 

 

 

PhDr. Pisarčíková

8.

Tobias Kuffa

7. A

Dejepisná olympiáda

úsp. riešiteľ

 

 

 

PhDr. Pisarčíková

9.

Daniele Rainone

8. A

Biologická olympiáda

 

 

 

 

Ing. Kuffová

10.

Dajana Drugáčová

8. B

... a Slovo bolo u Boha

 

 

 3. miesto

 zrušené

Mgr. Zemčáková

11.

Adam Baláž

8. A

... a Slovo bolo u Boha

 

 

 2. miesto

 zrušené

Mgr. Zemčáková

12.

Sára Starinská

8. A

Olympiáda z ANJ

4. miesto

 

 

 

Ing. Mgr. Vojtičková

13.

Matej Gaborčík

9. A

Dejepisná olympiáda

1.miesto

úsp. rieš.

 

 

PhDr. Pisarčíková

14.

Matej Gaborčík

9. A

Chemická olympiáda

1.miesto

úsp. rieš.

 

 

Ing. Krajčiová

15.

Matej Gaborčík

9. A

Fyzikálna olympiáda

úsp. riešiteľ

 

 

 

Ing. Krajčiová

15.

Emanuel Kučera

9. A

Biologická olympiáda

2.miesto

zrušené

 

 

Ing. Kuffová

16.

Viktória Martinovičová

9. A

Chemická olympiáda

2.miesto

úsp. rieš.

 

 

Ing. Krajčiová

Ostatné súťaže boli zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

1. Aktivity výchovnovzdelávacieho charakteru:

- exkurzia žiakov 9. ročníka v Oswienčime (Poľsko) a Soľnej bane (pamiatka UNESCO) - zrušené kvôli COVID-19

- spolupráca prvého ročníka s MŠ Kuzmányho - otvorené hodiny - zrušené kvôli COVID-19

- výtvarná vianočná výstava - v Barónke

- Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova - zrušené kvôli COVID-19

- plavecký výcvik (tretiaci)

- „Príďte a uvidíte...“ deň otvorených dverí v MŠ - zrušené kvôli COVID-19

- Burza stredných škôl - pre 9. ročník - zrušené kvôli COVID-19

- v škole sa uskutočnilo okresné kolo pytagoriády

- v škole bolo plánované okresné kolo chemickej olympiády - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

- v škole bolo plánované okresné kolo fyzikálnej olympiády - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

- v škole bolo plánované okresné kolo matematickej olympiády - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

2. Duchovná formácia:

- celoškolská sv. zmierenia pred vianočnými sviatkami, pred sviatkom povýšenia sv. Kríža a pred koncom školského roka

- „Povýšenie sv. Kríža“ - účasť na sv. omši

- účasť na sv. omšiach slúžených raz týždenne v stredu počas šk. roka a v prikázané cirkevné sviatky - do 12.3.2020

- duchovná obnova deviatakov v spolupráci s UPC Košice - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

- duchovná obnova učiteľov a zamestnancov v Novom Smokovci

- „Ďakovanie za úrodu“ jesenná vychádzka detí MŠ spojená so zbieraním plodov, prírodnín

- evanjelizácia v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom Košice - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

- celoškolská ružencová pobožnosť a krížová cesta v pôstnom období

- „Modlitba za starkých“ úcta k starším

- „Trojkráľová koleda“ posvätenie priestorov MŠ a ZŠ

- misijné prednášky a misijný jarmok v októbri 2019

- Verejná zbierka - Boj proti hladu

- sviatok sv. Mikuláša

- Život je krásny- chráňme ho od počatia (deň bielych stužiek)

- Liga proti rakovine (deň žltého narcisu)

- Noc čítania Biblie - projekt rádia Lumen so živým vstupom - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

- účasť na sv. omši pri príležitosti kňazských rekolekcií s o. biskupom Sečkom

3. Aktivity kultúrneho charakteru a iné:

- Účasť na hudobnom predstavení "Snehulienka" (jazykovo- motivačný program)

- Účasť na športovom predstavení "Hand´s up" - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

- vystúpenia a spolupráca so ZUŠ A. Cígera

- Deň matiek - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

- Deň detí - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

- Lesnícke dni - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

- Na bicykli bezpečne - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

- Gymnastický deň pre I. stupeň (deň pohybu) - zrušené z dôvodu pandémie COVID-19

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé:

- INFOVEK

- mliečny program

- Detský čin roka

- Zdravá škola

- Asistenti

- Gramotnosť

B) Krátkodobé

- „Enviroprojekt inak“ - zber vrchnákov z PET fliaš (podpora misií v Afrike)

- Projekt s rádiom LUMEN - Noc čítania Biblie

- „Európa v škole“ (výtvarný projekt)

- „Mestá okolo sveta“ - ochrana životného prostredia

- „Play energy“ - šetrenie elektrickou energiou

- „Na kolesách proti rakovine“

- Školská internetová televízia TV SCOOL

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V šk.r. 2019/2020 inšpekčná činnosť neprebiehala.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky sú vyhovujúce, až na opotrebované a zastaralé sociálne zariadenia. Postupne sa pripravuje rekonštrukcia sociálnych zariadení. Cez prázdniny sa zrealizovala oprava stropu v školskej jedálni.

V školskom roku 2019/2020 sme zabezpečili:

• oprava stropu, msľovanie tried v materskej škole

• zabezpečenie nového školského nábytku (stoličky a lavice) vo všetkých kmeňových triedach

• vybudovanie modernej IKT učebne na 3. poschodí z projektu Gramotnosť

• zakúpenie ďalších 3 interaktívnyvh tabúľ s príslušenstvom

• učebné pomôcky (knihy, metodické príručky, edukačný softvér)

• zabezpečenie ďalších nových šatňových skriniek pre žiakov 2. stupňa

Dielne je potrebné vybaviť nábytkom, pomôckami a náradím, ktoré už pri preberaní školy do užívania neboli vybavené prvotným vybavením. Tieto nedostatky chceme odstrániť v priebehu budúceho školského roka vypracovaním projektov.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

základná škola: 824 273;- EUR

školské zariadenia: 573 725,- EUR, z toho:

- materská škola: 405 581,- EUR

- školský klub detí: 84 513,- EUR

- centrum voľného času: 0,- EUR

- školská jedáleň: 83 631,- EUR

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- školská jedáleň: 80 911,20 EUR

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

5 408,- EUR, z toho:

- úhrada energií - 0,- EUR

- materiál - učebné pomôcky - 5 164,33 EUR

- mzdy a odvody - 243,67 EUR

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

- materská škola: 15 503.- EUR

- školský klub detí: 12 536,- EUR

- centrum voľného času: 0,- EUR

- školská jedáleň - réžijné: 13 144,16 EUR

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

17 842,07 EUR, z toho:

- odchodné: 0,- EUR

- sociálne znevýhodnené prostredie - materiál: 500;- EUR, služby: 0;- EUR

- príspevok na lyžiarsky kurz: 5 700;- EUR

- príspevok na školu v prírode: 7 950;- EUR

- dopravné - žiaci: 6 904,- EUR

- príspevok na učebnice 07/20: 9 104;- EUR

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Materská škola:

Stanovené ciele:

Celostne rozvinúť osobnosť dieťaťa v kresťanských hodnôt a postojov, vytvárať podmienky pre rozvoj samostatnej, múdrej, tvorivej, humánnej a zodpovednej osobnosti pripravenej uplatniť sa v oblasti duchovného a spoločenského života. Pripraviť dieťa po všetkých stránkach na vstup do ZŠ. V rámci ŠkVP "Lupienok" deti získavali environmentálne cítenie, nové poznatky o prírode. Vyjadrovali hodnotiace stanoviská k znečisťovaniu prírody.

Plnenie stanoveného cieľa:

hospitačná činnosť, sebahodnotenie, overovanie vedomostí, účasť na MZ

Vyhodnotenie cieľa:

Takmer všetky deti boli zapísané do cirkevnej ZŠ.

Základná škola:

Stanovené ciele:

Hlavný cieľ - realizácia inovovaného ŠkVP - "Kráčajme s Kristom" bol plnený prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa zameriavali na rozvoj komunikačných zručností, čitateľskej gramotnosti, finančnej aj prírodovednej gramotnosti, na kvalitnú prípravu žiakov na štúdium na stredných školách, kvalitnú prípravu v oblasti cudzích jazykov, rozvoj IKT. Zlepšujeme tiež podmienky pre žiakov so ŠVVP. V rámci environmentálnej výchovy sa pravidelne zapájame do aktivít ku Dňu Zeme - čistenie okolia školy, separujeme odpad.

Plnenie stanoveného cieľa:

Učitelia sa so žiakmi zapájajú do súťaží v rôznych oblastiach.

Realizáciou nasledovných aktivít sme sa snažili zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov:

- vyučujúci doučujú žiakov v mimovyučovacom čase,

- individuálny prístup k žiakom, ktorí dosahujú slabý prospech,

- zadávanie vhodne zvolených úloh podľa individuálnych potrieb,

- vytváranie nových učebných materiálov: prezentácia k učivu, pracovné listy, súbory výstupov prác žiakov, výstavy,

- spolupráca s rodičmi, výchovnou poradkyňou, špeciálnym školským pedagógom a podľa potreby s CPPPaP,

- dodržiavanie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania.

Kontrolná činnosť bola realizovaná na základe vypracovaného plánu, zistené nedostatky boli odstraňované priebežne.

Pri výchovno-vzdelávacom procese sa vyskytujú dlhodobé problémy s nedostatkom predpísaných učebníc. Objednané učebnice prídu v menšom množstve alebo neprídu vôbec, preto si musíme požičiavať z iných škôl alebo vypracovávame pracovné listy a rozmnožujeme ich svojpomocne pre všetkých žiakov.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Úspechy a nedostatky:

Škola dosahuje výborné výsledky v olympiádach zo slovenského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a zameraných na prírodovedné predmety (FYZ, MAT, CHE) a v športových súťažiach s účasťou na krajských a celoslovenských kolách. Dobré výsledky dosiahli naši žiaci aj v umeleckých súťažiach (prednes poézie a prózy, výtvarné súťaže). Žiaci 9. ročníka boli prijatí na stredné školy podľa vlastného výberu v 1. kole pohovorov so 100% úspešnosťou. Predmety Informatika, Výtvarná výchova a Občianska náuka boli odučené nekvalifikovane. Učitelia si zvyšujú svoju kvalifikáciu kontinuálnym vzdelávaním. Škola sa zapájala do aktivít usporiadaných mestom Kežmarok, rozvíjala vzťahy medzi rodičmi a verejnosťou.

Návrh opatrení na zvyšovanie kvality a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu:

• kontrola a hospitácie jednotlivých vyučujúcich a ich prípravy na hodiny

• viesť žiakov ku sebahodnoteniu, samostatnosti, schopnosti učiť sa, rozvíjať praktické zručnosti formou tvorby samostatných, resp. skupinových projektov

• zlepšovať materiálno-technické vybavenie učební novými pomôckami, odbornou literatúrou a softvérom

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky - silné stránky:

• takmer 100% kvalifikovanosť kolektívu

• schopnosť a ochota kolektívu tímovo pracovať

• ochota podieľať sa na projektoch

• dobré medziľudské vzťahy

• výchova detí v MŠ a žiakov v ZŠ v rodinnom a kresťanskom duchu

• zabezpečenie mimoškolských aktivít pre žiakov v centre voľného času

• spolupráca so ZUŠ Petržalská (tanečný, hudobný a výtvarný odbor) v priestoroch školy

• duchovné aktivity - pravidelné sväté omše, duchovné obnovy, exkurzie s duchovným zameraním, sväté spovede, spolupráca s farským spoločenstvom

• mliečny program

• zrekonštruované sociálne zariadenia v priestoroch ŠKD

Príležitosti školy:

• kvalitná výchova a príprava žiakov na ďalšie štúdium a uplatnenie sa v praktickom živote

• dobrá a funkčná spolupráca so zriaďovateľom, s farským úradom, s mestským úradom, so ZUŠ A. Cígera

• tvorba projektov na získanie finančných prostriedkov

• fungujúce partnerstvo s okolitými školami

Slabé stránky školy sú:

• nedostatok finančných prostriedkov na vybudovanie odborných učební, moderných jazykových a počítačových tried

• odbornosť vyučovania - je potrebné, aby si učitelia doplnili kvalifikáciu aj na ostatné predmety, ktoré učia nekvalifikovane

Riziká:

• nízka priemerná mzda a celkový nedostatok financií v oblasti školstva

Návrh opatrení:

• zvýšiť záujem zo strany veriacich o aktivity a činnosť školy

• získať finančné prostriedky formou sponzorstva, 2% dane z príjmu a tvorbou projektov

• permanentne zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu

• doriešiť materiálne vybavenie odborných učební a tried IKT technikou

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Naši žiaci sú úspešnými absolventami stredných škôl s možnosťou ďalšieho vysokoškolského štúdia.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Prioritou školy je kresťanská formácia žiakov, ktorá pozitívne vplýva na psychické zdravie.

Psychohygienické podmienky sú vyhovujúce. Naša škola poskytuje primerané sociálne prostredie a dáva dôraz na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní a na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem (napr. dĺžka vyučovania v jednom celku, počet a dĺžka prestávok, striedanie predmetov s väčšou a menšou náročnosťou, možnosť relaxácie centre voľného času a pod.).

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Televízny krúžok12PaedDr. Marcel Gallik
Školská futbalová liga22Mgr. Marek Habiňák
Matematika 919Mgr. Vladimír Królik
Slovenčina 919Mgr. Anna Zemčáková
Futbalový krúžok15Mgr. Vladimír Królik
Futbalový krúžok15Mgr. Roman Šufliarsky

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni - s vedením školy úzko spolupracuje rodičovská rada a tiež sú vedeniu školy nápomocní rodičia pri rôznych aktivitách (Deň detí nielen pre deti, misijný jarmok, sv. omše v stredy, školské výlety, materiálna pomoc).

Rada školy tiež úzko spolupracuje s riaditeľstvom školy a podporuje vedenie školy vo všetkých aktivitách.

Riaditeľstvo školy úzko spolupracuje aj so zriaďovateľom našej školy, informuje ho o plánovaných aktivitách, vzdelávaniach učiteľov a projektoch.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Medzi priority našej školy v školskom roku 2019/2020 bolo rozvíjať pozitívne vzťahy s verejnosťou, ktoré sme realizovali v týchto bodoch:

1. Prostredníctvom miestnych médií (TV SCOOL, Kežmarská televízia, farský časopis Cesta,...) sme informovali verejnosť o rôznych aktivitách našej školy.

2. Škola organizovala, resp. poskytla priestory na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia (akadémie, karnevaly, plesy, misijný jarmok, , ...), ktorých sa mohla zúčastniť aj verejnosť.

3. Žiaci našej školy sa aktívne zúčastňovali projektov a akcií, ktoré organizovalo mesto Kežmarok, odbor školstva a mestské kultúrne stredisko.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie:

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19.

1. Metódy a formy:

a) prvý týždeň:

- komunikácia s rodičmi, žiakmi: zmapovanie možnosti technického vybavenia v domácnostiach: počítač, internet

- úprava denného režimu žiakov

- pravidelnosť vo vzdelávaní, odporúčanie: pravidelná denná práca

- aktualizácia prihlasovacích údajov - EduPage, www.bezkriedy.sk, ALF

b) ďalšie týždne:

- zasielanie zadaní a úloh žiakom v primeranom množstve formou EduPage, www.bezkriedy.sk, ALF, mailom, príp. telefonicky.

- odovzdávanie zadaní úloh: väčšinou do konca týždňa, prípadne stanovenie termínu vyučujúcim

- komunikácia: EduPage, mail, Messenger, mobil, google Meet, zoom,

- online vzdelávanie: WEBEX Cisco, zoom

- online vzdelávanie prebiehalo vo všetkých triedach; v závislosti o technických podmienok sa online vyučovania nezúčastňovali všetci žiaci, učebný materiál a pracovné listy im boli vytlačené a doručené osobne.

- zdroje vzdelávania: učebnice, PL, PZ, gramatické tabuľky, vlastné materiály učiteľov, videá, materiály: datakabinet, zborovna, bezkriedy, ALF testy, Fenomény sveta a pod.

- metódy a formy: prezentácie, pracovné listy, interaktívne cvičenia, práca s videom, samostatné učenie prostredníctvom IKT, text zameraný na čitateľskú a finančnú gramotnosť, problémové úlohy, vyhľadávanie informácií v texte, práca s obrazovým materiálom, texty s vysvetlením učiva, online kvízy, individuálne vysvetlenie učiva - Messenger, komiks, samostatné práce žiakov - prezentácie, internetové stránky

c) po otvorení škôl (od 1. 6. 2020):

- dobrovoľná účasť na vyučovaní

- vyučovanie podľa rozvrhu v blokoch

- diagnostika: zistenie vedomostí a zručností, získaných počas domáceho, dištančného vzdelávania

- rozvoj komunikačných a sociálnych zručností žiakov, rozhovory so žiakmi

2. Spôsob hodnotenia:

- do 6. 4. 2020 - hodnotenie známkou

- ďalšie obdobie: podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

- slovné hodnotenie - žiaci dostávali pravidelne na každú zadanú prácu, úlohu odozvu od učiteľov, spätnú väzbu, pochvalu, povzbudenie, vysvetlenie

- preskúšanie žiakov do 31. 8. 2020 - nebolo

3. učitelia

- práca z domu - Home Office; jún: v škole

- používanie vlastnej výpočtovej techniky: počítač, notebook, mobilný telefón

- spolupráca, vzájomné konzultácie medzi členmi PK (telefonicky, Messenger, mail, zoom): práca žiakov, používané metódy, spätná väzba rodičov

- žiaci bez spätnej väzby - kontaktovanie žiakov, rodičov cez EduPage, mailom, telefonicky, vytlačenie pracovných listov - žiaci sa mohli zastaviť po pripravené pracovné listy v škole, doručenie úloh, prác, pracovných listov žiakom (asistentky)

4. Materiálne podmienky:

- žiaci, ktorí nemali dostatočné technické možnosti mali zabezpečenie vzdelávania:

- komunikácia: mobil, Messenger

- pripravené prekopírované pracovné listy, úlohy - v škole

- distribúcia prekopírovaných pracovných listov, úloh

5. Vyhodnotenie plnenia cieľov PK a MZ:

- všetky ciele a očakávania obsiahnuté v pláne práce PK sa kvôli zatvoreniu škôl nepodarilo splniť - súťaže, olympiády, príprava žiakov, besedy, exkurzie, každoročné aktivity boli zrušené

- naplnenie cieľa nad rámec: prechod učiteľov na online vzdelávania; samoštúdium učiteľov v oblasti online vzdelávania a podporných nástrojov; nové metódy a formy práce, sebahodnotenie, samostatnosť žiakov

6. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie:

- do dištančného vzdelávania boli zapojení aj asistenti - niektorí žiaci ponúknutú pomoc asistentiek nevyužili; niektorí - kontaktovali asistentky len v prípade potreby

- niektorým žiakom boli doručené pracovné listy, úlohy asistentkou priamo domov, čo bolo veľkou pomocou

- konzultácia učiteľov so špeciálnym pedagógom, asistentkami

7. Silné a slabé stránky:

a) silné stránky:

- pomerne rýchly nábeh na online vzdelávanie (ALF, mail, www.bezkriedy.sk, EduPage)

- veľmi dobrá komunikácia elektronickou formou, mobilom: medzi učiteľmi navzájom, učiteľmi a asistentkami a špeciálnym pedagógom

- porady online

- nové metódy a formy vzdelávania

- žiaci mali možnosť rozvrhnutia práce počas týždňa, organizovať časový rozvrh kedy zadané úlohy vypracujú

- zdokonalenie v ITK - učitelia, žiaci, rodičia

- väčšia zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie

- zlepšenie etikety mailovej komunikácii

b) slabé stránky:

- strata osobného kontaktu so žiakmi

- zložitá spätná väzba pri výklade nového učiva a pri oprave nesprávneho riešenia úloh

- absencia, príp. slabé technické vybavenie, dostupnosť internetu

- slabý dosah na nepracujúcich žiakov, nemožnosť ich donútiť, aby spolupracovali a pracovali

- niektorí žiaci - nedostatočná motivácia, nedostatočné rozdelenie týždenného časového rozvrhu

- niektoré deti odkázané na pomoc rodičov, časť odmietala zastupovať učiteľov

8. Návrhy opatrení:

- zabezpečenie digitálnej techniky učiteľov (pracovali na vlastných počítačoch)

- zlepšenie digitálnych zručností učiteľov

- individuálny prístup ku každému žiakovi, poznať domáce podmienky žiaka

- pozitívne žiakov motivovať pochvalou, povzbudzovaním

- začiatok budúceho školského roku: venovať dostatok (dlhší) času na zopakovanie a utvrdenie tém preberaných počas dištančného vzdelávania

- témy, ktoré neboli prebraté, presunúť do ďalšieho ročníka: SJL - 5. roč., ANJ - 5., 6., 7., 8. roč., NEJ - 7. a 8. roč. ,MAT - 5. a 6.r.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Pavol KRAJČI

V Kežmarku, 16. septembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24. augusta 2020

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21 v Kežmarku prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. r. 2019/2020, o výsledkoch školy a školských zariadení predloženú riaditeľom školy PaedDr. P. Krajčim dňa

16.septembra 2020.

Rada školy berie na vedomie predloženú správu a konštatuje, že správa spĺňa kritériá Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 v znení neskorších predpisov. Dosiahnuté výsledky školy sú dobré, zodpovedajú personálnemu obsadeniu školy, materiálnemu vybaveniu i sociálnemu zloženiu žiackeho kolektívu.

Rada školy oceňuje úsilie vedenia školy a pedagogického kolektívu pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu v náročných podmienkach ako aj počas pandémie COVID-19. Oceňuje výsledky dosiahnuté v rámci rozvoja záujmovej činnosti a výsledky vo vedomostných a športových súťažiach. Vyslovuje spokojnosť s úrovňou riešenia výchovných problémov, zabezpečovania odbornosti vyučovania a skvalitňovania technického stavu školy.

Správa je výstižná, objektívna a obsahuje všetky požadované údaje.

Rada školy k predloženej správe nemá žiadne pripomienky.

Ing. Matúš Polák, predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. r. 2019/2020 schválil zriaďovateľ - Biskupstvo Spišské Podhradie dňa 30. septembra 2020.

PaedDr. Maroš Labuda

riaditeľ DŠÚ