MENU

MENU

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
Adresa školyPetržalská 21, 06001 Kežmarok
Telefón+421524565002
E-mailinfo@skola-sv-kriza.sk
WWW stránkazspetkk.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Vedúci zamestnanci školy

FunkciaPriezvisko, meno
RiaditeľPaedDr. Pavol KRAJČI
Zástupca riaditeľa - základná školaIng. Mária KUFFOVÁ
Zástupca riaditeľa - materská školaMgr. Michaela MAREKOVÁ
Vedúci školskej jedálneLýdia FEDOROVÁ

Rada školy

 meno a priezviskofunkcia
pedagogickí zamestnanciMgr. Mária BOČKAYOVÁčlen
 Mgr. Anna ZEMČÁKOVÁčlen
 Viera TLACHOVÁčlen
   
nepedagogickí zamestnanciMgr. Viera BODŽOŇOVÁčlen
   
zástupcovia rodičovIng. Štefan KIŠŠčlen
 Michal MAREKzástupca predsedu
 Ing. Slavomír PETRULÁKtajomník
 Ing. Matúš VÍZNERčlen
   
zástupcovia zriaďovateľaThDr. Ján KUBOŠ, PhD.člen
 Ing. Ján MELCHERčlen
 Ing. Matúš POLÁKpredseda

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúci
MZ materskej školyMgr. Miroslava HORVÁTHOVÁ
MZ 1.-4. ročníkMgr. Mária BOLCAROVIČOVÁ
PK ANJ - ATH - NEJ - SJLMgr. Anna ZEMČÁKOVÁ
PK BIO - FYZ - GEG - CHE - IFV - INF - MAT - SEE - THDIng. Monika KRAJČIOVÁ
PK DEJ - HUV - OBN - KNB - TSV - TEV - VYV - VUMMgr. Monika TREPÁŇOVÁ

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33222221118
počet žiakov536249455037343228390
z toho ŠVVP 2216256226
z toho v ŠKD514829172    147

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 50

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2019: 45

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 PrihláseníPrijatíZ toho dievčatáÚspešnosť v %
Gymnáziá553100
Pedagogické školy222100
Umelecké školy111100
Zdravotnícke školy331100
Ekonomické, obchodné SOŠ332100
Technické, dopravné SOŠ550100
SOŠ ostatné994100
Spolu282813100
- z toho 2 žiaci 8. ročníka    
- z toho 26 žiakov 9. ročníka    

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAJNATHASUBIOCVM*CSJ*CINDEJFYZGEGHUVCHEIFVINF
P0               
1. A  1        1   
1. B  1,11        1   
1. C  1        1   
2. A  1,1        1   
2. B  1,45        1   
2. C  1,3        1   
3. A1,71          1  1
3. B1,57          1  1
4. A1,59          1  1
4. B1,76          1  1
5. A1,96   1,8   1,28 1,921  1
5. B2,45   2,45   1,82 2,641  1
6. A2,36   1,82   1,8622,0911,91 1,05
6. B2,83   2,58   2,372,582,7912,74 1
7. A2,29   2,3933 22,062,3911,89 1
7. B2,4   2,53,333 2,252,442,2512,06 1
8. A2,61   2,7233,6 2,482,882,2812,64 1,4
9. A2,54   2,54   1,622,622,19 2,31  

TriedaKNBMATNBVNJNNEJ*OBNOBVPRPPVCPNVPRIPDAPVOSJLSVY
P0               
1. A11          11,06 
1. B11,33          1,221,5 
1. C11          11 
2. A11,15          1,051,3 
2. B11,36          1,411,36 
2. C11,33          1,481,48 
3. A1,321,84      1  1,8 1,96 
3. B1,091,65      1  1,39 1,7 
4. A11,64      1  1,45 1,68 
4. B11,62      1  1,81 1,67 
5. A1,161,6           1,84 
5. B1,092,14           2,45 
6. A1,092,23   1,41       2,27 
6. B1,052,53   1,53       2,79 
7. A1,062,39  2,081,56       2,61 
7. B12,56  1,61,75       2,38 
8. A12,76  2,131,88       2,88 
9. A12,85  2,63        2,77 

TriedaSPRSEEŠKD 16.00TEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZEM
P0           
1. A1    1   1 
1. B1    1   1 
1. C1    1   1 
2. A1    1   1 
2. B1    1   1 
2. C1    1   1 
3. A1    1 1,92 1 
3. B1    1 1,17 1 
4. A1    1 1,68 1 
4. B1    1,05 1,48 1 
5. A1   11,08   1,04 
5. B1   11   1,09 
6. A1   11,14   1,09 
6. B1   11   1,05 
7. A1,06   11,11   1 
7. B1,06   11,13   1 
8. A1,07   11,13   1,04 
9. A11   1,08  1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
P00000
1. A181800
1. B191810
1. C181800
2. A202000
2. B222200
2. C202000
3. A252500
3. B242400
4. A242400
4. B181800
5. A282800
5. B222200
6. A222200
6. B191900
7. A191900
7. B161600
8. A272700
9. A282800

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
P0000,0000,0000,00
1. A1896056,4796056,4700,00
1. B19136478,01136478,0100,00
1. C1872142,4172142,4100,00
2. A20105452,70105452,7000,00
2. B22129158,68129158,6800,00
2. C20115857,90115857,9000,00
3. A25181772,68181772,6800,00
3. B24169375,23169375,2300,00
4. A24148867,64148867,6400,00
4. B18110861,56110861,5600,00
5. A28224791,83224791,8300,00
5. B22139566,43139566,4300,00
6. A22163475,90163275,8120,09
6. B19171290,11171290,1100,00
7. A19122968,28122968,2800,00
7. B16119474,63119474,6300,00
8. A27226898,61226098,2680,35
9. A283828147,233828147,2300,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Percentil školy
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - SJL (T5-2018)4455,55----
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - MAT (T5-2018)4458,50----
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka - SJL (T9-2019)2659,4033,80
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka - MAT (T9-20192652,7016,20

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33222221118
ŠkVP "Kráčajme s Kristom"0000000011
iŠkVP "Kráčajme s Kristom"33222221017

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakov/detíZ toho počet so ŠVVP
71470
    
Nultého ročníka000
Prvého ročníka3540
Bežných tried1533726
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu ZŠ1835526

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer - všetci zamestnanci ZŠ s MŠ sv. Kríža

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP512349,7022,50
Spolu512349,7022,50
Z toho znížený úväzok412,350,50
Z toho ZPS66 6,00
     
Na dohodu44 0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
   
učiteľov 1414
    
   
učiteľov02424
vychovávateľov145
asistentov učiteľa134
    
spolu24547

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5. AINF1
5. AVYV1
5. AGEG1
6. AINF1
8. ATHD1
8. AGEG1
9. AGEG1
9. AVUM1
9. ASEE1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet študujúcichPočet absolvbentov
Adaptačné vzdelávanie04
Aktualizačné vzdelávanie04
Inovačné vzdelávanie00
Špecializačné vzdelávanie10
Funkčné inovačné vzdelávanie00
1.atestácia01
2.atestácia00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledky vo vedomostných súťažiach v školskom roku 2018/19

P.č.

Meno žiaka

Trieda

Názov súťaže

Okresné kolo

Krajské kolo

Regionálne kolo

Celoslovenské kolo

Pripravoval

1.

Tomáš Gallik

2.B

Klokan

Šampión školy

 

 

 

Mgr. Drevková (3)

2.

Henrich Grich

3.A

Slávik Slovenska

účasť

 

 

 

Mgr. Šimonovová

 3.

Slávka Fábryová

3.B

A Slovo bolo u Boha

Hviezdoslavov Kubín

účasť

 

 

 

Mgr. Bednarčíková ()

4.

Natanael Pirožek

3.B

Šaliansky Maťko Hviezdoslavov Kubín

3. miesto účasť

 

 

 

Mgr. Bednarčíková

5.

Veronika Fábryová

5.A

Slávici z Lavice Hviezdoslavov Kubín

1.miesto

3.miesto

 

 

 

ZUŠ

Mgr. Petruláková

6.

Zita Balážová

5.A

Hviezdoslavov Kubín

účasť

 

 

 

Petruláková

7.

Michaela Plšíková

5.B

KNB OL Dekanátne kolo

8.miesto

 

 

 

Mgr. M. Kováč

8.

Matej Martančík

5.A

KNB OL Dekanátne kolo

8.miesto

 

 

 

Mgr. M. Kováč

9.

Rafael Kučera

6.A

KNB OL Dekanátne kolo

8.miesto

 

 

 

Mgr. M. Kováč

10.

Sára Starinská

7.A

ANJ OL

Slávici z lavice

časť

účasť

 

 

 

Mgr. Vojtičková

Šimonovová

11.

Alexandra Bohonyová

7.B

FO Archimediáda

účasť

 

 

 

Kuffová B.

12.

Šimon Zemčák

7.B

FO Archimediáda

MO Z7

Pytagoriáda

2.miesto

5.miesto

účasť

 

 

 

Kuffová B.

Kuffová B.

13.

Adam Baláž

7.A

Hviezdoslavov Kubín

Šaliansky Maťko

Prednes poézie a prózy v NEJ

1.miesto

1.miesto

1.miesto

3.miesto

cena poroty

 

 

 

3.miesto

 

Mgr. Zemčáková

14.

Daniele Rainone

7.A

BIO OL, kat. D

FO Archimediáda

Pytagoriáda  P7

2. miesto

6.miesto

účasť

 

 

 

Ing. Kuffová

Mgr. Kuffová B.

Mgr. Kuffová M.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

1. Aktivity výchovnovzdelávacieho charakteru:

- exkurzia žiakov 9. ročníka v Oswienčime (Poľsko) a Soľnej bane (pamiatka UNESCO)

- spolupráca prvého ročníka s MŠ Kuzmányho - otvorené hodiny

- výtvarná vianočná výstava - v Barónke

- Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova

- plavecký výcvik (tretiaci)

- „Príďte a uvidíte...“ deň otvorených dverí v MŠ

- Burza stredných škôl - pre 9. ročník

- v škole prebiehalo okresné kolo chemickej olympiády

- v škole prebiehalo okresné kolo fyzikálnej olympiády

2. Duchovná formácia:

- celoškolská sv. zmierenia pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami, pred sviatkom povýšenia sv. Kríža a pred koncom školského roka

- „Povýšenie sv. Kríža“ - účasť na sv. omši

- účasť na sv. omšiach slúžených raz týždenne v stredu počas šk. roka a v prikázané cirkevné sviatky

- duchovná obnova deviatakov v spolupráci s UPC Košice

- duchovná obnova učiteľov a zamestnancov vo Novomn Smokovci

- „Ďakovanie za úrodu“ jesenná vychádzka detí MŠ spojená so zbieraním plodov, prírodnín

- evanjelizácia v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom Košice

- celoškolská ružencová pobožnosť a krížová cesta v pôstnom období

- „Modlitba za starkých“ úcta k starším

- „Trojkráľová koleda“ posvätenie priestorov MŠ a ZŠ

- misijné prednášky a misijný jarmok v októbri 2018

- Verejná zbierka - Boj proti hladu

- sviatok sv. Mikuláša

- Život je krásny- chráňme ho od počatia (deň bielych stužiek)

- Liga proti rakovine (deň žltého narcisu)

- Noc čítania Biblie - projekt rádia Lumen so živým vstupom

- účasť na sv. omši pri príležitosti kňazských rekolekcií s O. biskupom Sečkom

3. Aktivity kultúrneho charakteru a iné:

- Účasť na hudobnom predstavení "Ženský zákon" (jazykovo- motivačný program)

- Účasť na športovom predstavení "Hand´s up"

- vystúpenia a spolupráca so ZUŠ Petržalská

- Deň matiek

- Deň detí

- Lesnícke dni

- Na bicykli bezpečne

- Gymnastický deň pre I. stupeň (deň pohybu)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé:

- INFOVEK

- mliečny program

- Detský čin roka

- Zdravá škola

- Asistenti

- Gramotnosť

B) Krátkodobé

- „Enviroprojekt inak“ - zber vrchnákov z PET fliaš (podpora misií v Afrike)

- Projekt s rádiom LUMEN - Noc čítania Biblie

- „Európa v škole“ (výtvarný projekt)

- „Mestá okolo sveta“ - ochrana životného prostredia

- „Play energy“ - šetrenie elektrickou energiou

- „Na kolesách proti rakovine“

- Školská internetová televízia TV SCOOL

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V šk.r. 2018/2019 inšpekčná činnosť neprebiehala.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky sú vyhovujúce, až na opotrebované a zastaralé sociálne zariadenia. Postupne sa pripravuje rekonštrukcia sociálnych zariadení. Cez prázdniny sa zrealizovala oprava stropu v školskej jedálni.

V školskom roku 2018/2019 sme zabezpečili:

• oprava stropu v školskej jedálni 17.500;- EUR

• zabezpečenie nového školského nábytku (stoličky a lavice) vo viacerých triedach

• vybudovanie dvoch nových učební na 3. poschodí z chodbových priestorov

• zakúpenie ďalších 3 interaktívnyvh tabúľ s príslušenstvom

• učebné pomôcky (knihy, metodické príručky, edukačný softvér)

• zabezpečenie nových šatňových skriniek pre žiakov 2. stupňa

Dielne je potrebné vybaviť nábytkom, pomôckami a náradím, ktoré už pri preberaní školy do užívania neboli vybavené prvotným vybavením. Tieto nedostatky chceme odstrániť v priebehu budúceho školského roka vypracovaním projektov.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

základná škola: 676 806;- EUR

školské zariadenia: 467 836,- EUR, z toho:

- materská škola: 339 411,- EUR

- školský klub detí: 74 442,- EUR

- centrum voľného času: 0,- EUR

- školská jedáleň: 53 983,- EUR

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- školská jedáleň: 79 673,- EUR

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

5 280,- EUR, z toho:

- úhrada energií - 0,- EUR

- materiál - učebbné pomôcky - 716,25 EUR

- mzdy a odvody - 1390,46 EUR

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

- materská škola: 17 763.- EUR

- školský klub detí: 15 572,- EUR

- centrum voľného času: 0,- EUR

- školská jedáleň - réžijné: 24 594,18 EUR

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

17 842,07 EUR, z toho:

- odchodné: 0,- EUR

- sociálne znevýhodnené prostredie - mateiál: 1 050;- EUR, služby: 0;- EUR

- učebnice z predmetu Prvouka: 169,07 EUR

- príspevok na lyžiarsky kurz: 4 650;- EUR

- príspevok na školu v prírode: 6 350;- EUR

- dopravné - žiaci: 5 673,- EUR

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Materská škola:

Stanovené ciele:

Celostne rozvinúť osobnosť dieťaťa v kresťanských hodnôt a postojov, vytvárať podmienky pre rozvoj samostatnej, múdrej, tvorivej, humánnej a zodpovednej osobnosti pripravenej uplatniť sa v oblasti duchovného a spoločenského života. Pripraviť dieťa po všetkých stránkach na vstup do ZŠ. V rámci ŠkVP "Lupienok" deti získavali environmentálne cítenie, nové poznatky o prírode. Vyjadrovali hodnotiace stanoviská k znečisťovaniu prírody.

Plnenie stanoveného cieľa:

hospitačná činnosť, sebahodnotenie, overovanie vedomostí, účasť na MZ

Vyhodnotenie cieľa:

Takmer všetky deti boli zapísané do cirkevnej ZŠ.

Základná škola:

Stanovené ciele:

Hlavný cieľ - realizácia ŠkVP - "Kráčajme s Kristom" bol plnený prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa zameriavali na rozvoj komunikačných zručností, čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, na kvalitnú prípravu žiakov na štúdium na stredných školách, kvalitnú prípravu v oblasti cudzích jazykov, rozvoj IKT. Zlepšujeme tiež podmienky pre žiakov so ŠVVP. V rámci environmentálnej výchovy sa pravidelne zapájame do aktivít ku Dňu Zeme - čistenie okolia školy, separujeme odpad.

Plnenie stanoveného cieľa:

Učitelia sa so žiakmi zapájajú do súťaží v rôznych oblastiach.

Realizáciou nasledovných aktivít sme sa snažili zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov:

- vyučujúci doučujú žiakov v mimovyučovacom čase,

- individuálny prístup k žiakom, ktorí dosahujú slabý prospech,

- zadávanie vhodne zvolených úloh podľa individuálnych potrieb,

- vytváranie nových učebných materiálov: prezentácia k učivu, pracovné listy, súbory výstupov prác žiakov, výstavy,

- spolupráca s rodičmi, výchovnou poradkyňou, špeciálnym školským pedagógom a podľa potreby s CPPPaP,

- dodržiavanie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania.

Kontrolná činnosť bola realizovaná na základe vypracovaného plánu, zistené nedostatky boli odstraňované priebežne.

Pri výchovno-vzdelávacom procese sa vyskytujú dlhodobé problémy s nedostatkom predpísaných učebníc. Objednané učebnice prídu v menšom množstve alebo neprídu vôbec, preto si musíme požičiavať z iných škôl alebo vypracovávame pracovné listy a rozmnožujeme ich svojpomocne pre všetkých žiakov.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Úspechy a nedostatky:

Škola dosahuje výborné výsledky v olympiádach zo slovenského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a zameraných na prírodovedné predmety (FYZ, MAT, CHE) a v športových súťažiach s účasťou na krajských a celoslovenských kolách. Dobré výsledky dosiahli naši žiaci aj v umeleckých súťažiach (prednes poézie a prózy, výtvarné súťaže). Žiaci 9. ročníka boli prijatí na stredné školy podľa vlastného výberu v 1. kole pohovorov so 100% úspešnosťou. Predmety Informatika, Výtvarná výchova a Občianska náuka boli odučené nekvalifikovane. Učitelia si zvyšujú svoju kvalifikáciu kontinuálnym vzdelávaním. Škola sa zapájala do aktivít usporiadaných mestom Kežmarok, rozvíjala vzťahy medzi rodičmi a verejnosťou.

Návrh opatrení na zvyšovanie kvality a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu:

• kontrola a hospitácie jednotlivých vyučujúcich a ich prípravy na hodiny

• viesť žiakov ku sebahodnoteniu, samostatnosti, schopnosti učiť sa, rozvíjať praktické zručnosti formou tvorby samostatných, resp. skupinových projektov

• zlepšovať materiálno-technické vybavenie učební novými pomôckami, odbornou literatúrou a softvérom

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky - silné stránky:

• takmer 100% kvalifikovanosť kolektívu

• schopnosť a ochota kolektívu tímovo pracovať

• ochota podieľať sa na projektoch

• dobré medziľudské vzťahy

• výchova detí v MŠ a žiakov v ZŠ v rodinnom a kresťanskom duchu

• zabezpečenie mimoškolských aktivít pre žiakov v centre voľného času

• spolupráca so ZUŠ Petržalská (tanečný, hudobný a výtvarný odbor) v priestoroch školy

• duchovné aktivity - pravidelné sväté omše, duchovné obnovy, exkurzie s duchovným zameraním, sväté spovede, spolupráca s farským spoločenstvom

• mliečny program

• zrekonštruované sociálne zariadenia v priestoroch ŠKD

Príležitosti školy:

• kvalitná výchova a príprava žiakov na ďalšie štúdium a uplatnenie sa v praktickom živote

• dobrá a funkčná spolupráca so zriaďovateľom, s farským úradom, s mestským úradom, so ZUŠ Petržalská

• tvorba projektov na získanie finančných prostriedkov

• fungujúce partnerstvo s okolitými školami

Slabé stránky školy sú:

• nedostatok finančných prostriedkov na vybudovanie odborných učební, moderných jazykových a počítačových tried

• odbornosť vyučovania - je potrebné, aby si učitelia doplnili kvalifikáciu aj na ostatné predmety, ktoré učia nekvalifikovane

Riziká:

• nízka priemerná mzda a celkový nedostatok financií v oblasti školstva

Návrh opatrení:

• zvýšiť záujem zo strany veriacich o aktivity a činnosť školy

• získať finančné prostriedky formou sponzorstva, 2% dane z príjmu a tvorbou projektov

• permanentne zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu

• doriešiť materiálne vybavenie odborných učební a tried IKT technikou

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Naši žiaci sú úspešnými absolventami stredných škôl s možnosťou ďalšieho vysokoškolského štúdia.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Prioritou školy je kresťanská formácia žiakov, ktorá pozitívne vplýva na psychické zdravie.

Psychohygienické podmienky sú vyhovujúce. Naša škola poskytuje primerané sociálne prostredie a dáva dôraz na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní a na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem (napr. dĺžka vyučovania v jednom celku, počet a dĺžka prestávok, striedanie predmetov s väčšou a menšou náročnosťou, možnosť relaxácie centre voľného času a pod.).

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Televízny krúžok12PaedDr. Marcel Gallik
Školská futbalová liga22Mgr. Marek Habiňák
Matematika 919Mgr. Vladimír Królik
Slovenčina 919Mgr. Anna Zemčáková
Futbalový krúžok15Mgr. Vladimír Królik
Futbalový krúžok15Mgr. Roman Šufliarsky

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni - s vedením školy úzko spolupracuje rodičovská rada a tiež sú vedeniu školy nápomocní rodičia pri rôznych aktivitách (Deň detí nielen pre deti, misijný jarmok, sv. omše v stredy, školské výlety, materiálna pomoc).

Rada školy tiež úzko spolupracuje s riaditeľstvom školy a podporuje vedenie školy vo všetkých aktivitách.

Riaditeľstvo školy úzko spolupracuje aj so zriaďovateľom našej školy, informuje ho o plánovaných aktivitách, vzdelávaniach učiteľov a projektoch.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Medzi priority našej školy v školskom roku 2018/2019 bolo rozvíjať pozitívne vzťahy s verejnosťou, ktoré sme realizovali v týchto bodoch:

1. Prostredníctvom miestnych médií (TV SCOOL, Kežmarská televízia, farský časopis Cesta,...) sme informovali verejnosť o rôznych aktivitách našej školy.

2. Škola organizovala, resp. poskytla priestory na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia (karnevaly, plesy, misijný jarmok, deň detí, ...), ktorých sa mohla zúčastniť aj verejnosť.

3. Žiaci našej školy sa aktívne zúčastňovali projektov a akcií, ktoré organizovalo mesto Kežmarok, odbor školstva a mestské kultúrne stredisko.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Pavol KRAJČI

V Kežmarku, 29. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.08.2019

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21 v Kežmarku prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. r. 2018/2019, o výsledkoch školy a školských zariadení predloženú riaditeľom školy PaedDr. P. Krajčim dňa

29. októbra 2019.

Rada školy berie na vedomie predloženú správu a konštatuje, že správa spĺňa kritériá Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 v znení neskorších predpisov. Dosiahnuté výsledky školy sú dobré, zodpovedajú personálnemu obsadeniu školy, materiálnemu vybaveniu i sociálnemu zloženiu žiackeho kolektívu.

Rada školy oceňuje úsilie vedenia školy a pedagogického kolektívu pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu v náročných podmienkach. Oceňuje výsledky dosiahnuté v rámci rozvoja záujmovej činnosti a výsledky vo vedomostných a športových súťažiach. Vyslovuje spokojnosť s úrovňou riešenia výchovných problémov, zabezpečovania odbornosti vyučovania a skvalitňovania technického stavu školy.

Správa je výstižná, objektívna a obsahuje všetky požadované údaje.

Rada školy k predloženej správe nemá žiadne pripomienky.

Ing. Matúš Polák, predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. r. 2018/2019 schválil zriaďovateľ - Biskupstvo Spišské Podhradie dňa 30. októbra 2019.

PaedDr. Maroš Labuda

riaditeľ DŠÚ