MENU

MENU

Členovia Rady školy 2021 - 2025 Štatút VOĽBY 2021 VÝSLEDKY VOLIEB - JÚN 2021

Rada školy

Štatút

Š T A T Ú T

 

RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou sv. Kríža Kežmarok

 

 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z. z.“), sa vydáva tento štatút rady školy.

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

(1)Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole s materskou školou sv. Kríža Kežmarok, Petržalská 21, 060 01 Kežmarok.

(2)Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy a školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1)Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

(2)Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce voči riaditeľstvu ZŠ s MŠ sv. Kríža a voči vedúcim zamestnancom tejto školy.

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

(1)Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu školy.

(2)Rada školy

a)  uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

b)  navrhuje na základe výberového konania kandidáta na miesto riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

c)  vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

1.  k návrhu na počty prijímaných žiakov,

2.  k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,

3.  k návrhu na  úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,

4.  k návrhu rozpočtu,

5.  k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

6.  k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

7.  k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

8.  ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,

9.  k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

(3)Rada školy vo výberovom konaní na miesto riaditeľa školy

a)  vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritériá výberu,

b)  posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí poradie navrhovaných kandidátov, na platné uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

c)  odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy:

·         návrh na vymenovanie riaditeľa školy

·         zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

(1)Rada školy má 11 členov.

(2)Členmi rady školy sú: 

·         traja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy

·         jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy

·         štyria zvolení zástupcovia rodičov

·         traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

(1)Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

(2)Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

(3)Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

(4)Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(5)Členom rady nemôže byť riaditeľ školy ani jeho zástupcovia.

(6)Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z..

(7)Členstvo v rade školy zaniká

a)  uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b)  vzdaním sa členstva,

c) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný  trestný  čin, alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,

d) ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena rady školy,

e) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

f)  ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

g) odvolaním zvoleného člena rady školy voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili,

h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,

i)  obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

j)  smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(8)Doplnenie členov rady školy

V prípade pozastavenia členstva, alebo zániku členstva v rade školy, sa do rady školy kooptuje „náhradník“, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

(1)Rada školy na svojom prvom zasadnutí zvolí spomedzi svojich členov predsedu rady školy, podpredsedu a tajomníka rady školy nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.

(2)Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

a)   bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b)   o to sám požiada.

(3)Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

a)   nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b)   koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy.

(4)Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(5)Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

(6)Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov.

(7)Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy zástupcov zriaďovateľa. Prizvaní zástupcovia majú hlas poradný.

(8)Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne podľa plánu zasadnutí.

(9)Z každého zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá bude uložená v jednom výtlačku u predsedu rady školy a v jednom výtlačku u tajomníka.

(10)     Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy nerozhodne nadpolovičným počtom hlasov prítomných členov rady školy inak.

(11)     Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou písomného dodatku, na odsúhlasenie ktorého je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy.

(12)     Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy, to znamená do 31.10.2012.

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

(1)Člen rady školy má právo:

a)   voliť a byť volený,

b)   navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c)   byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d)   hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e)   predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

(2)Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

(3)Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

(1)Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene.

(2)Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3)Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy na schválenie návrh štatútu rady školy.

(4)Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.

(5)Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada nadpolovičný počet prítomných členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.

(6)Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

 

Čl. 9

Povinnosti podpredsedu rady školy

(1)Za podpredsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(2)Podpredseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy v prípade čl.8 ods.5. a ďalej v prípade, ak ho tým poverí predseda rady školy z dôvodu nemoci alebo inej činnosti, ktorá bude ospravedlneným dôvodom neprítomnosti predsedu na zasadnutí rady školy.

(3)Podpredseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, a to najneskôr do 15. apríla príslušného roka.

(4)Výročná správa obsahuje:

a)   prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

b)   zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

(5)Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

 

Čl. 10

Povinnosti tajomníka rady školy

(1)Z každého rokovania rady školy vyhotoví tajomník rady školy zápis v dvoch výtlačkoch. Jeden výtlačok predloží predsedovi rady školy a druhý archivuje.

(2)Zápisy obsahujú menný zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, jednotlivé prerokovávané problémy, prípadné závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápise zachytené spolu s výsledkami hlasovania.

(3)Zápis z každého rokovania poskytne tajomník rady školy všetkým členom rady školy, riaditeľovi školy a predsedovi rady školy. Ostatným záujemcom predloží tajomník zápis k nahliadnutiu.

 

Čl. 11

Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

(1)Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutia na nasledujúci termín.

(2)Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutia predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.

(3)Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

 

Čl. 12

Finančné zabezpečenie rady školy

(1)Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy.

(2)Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Čl. 13

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 02. 12 2008 a týmto dňom nadobúda účinnosť.