MENU

MENU

Inovovaný ŠkVP - iŠkVP

ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY PRE JEDNOTLIVÉ PREDMETY 2. STUPŇA ZŠ

Jednotlivé predmety sú rozdelené postupne podľa vzdelávacích oblastí. K učebným osnovám sa dostanete kliknutím na skratku daného predmetu.


Predmety zo vzdelávacej oblasti - Jazyk a komunikácia:

SJL - Slovenský jazyk a literatúra

ANJ - Anglický jazyk

NEJ - Nemecký jazyk

CSJ  - Cvičenia zo slovenského jazyka

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Matematika a práca s informáciami:

MAT - Matematika

CVM - Cvičenia z matematiky

INF - Informatika

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Človek a príroda:

FYZ - Fyzika

CHE - Chémia

BIO - Biológia

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Človek a spoločnosť:

DEJ  -  Dejepis

GEG - Geografia

OBN - Občianska náuka

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Človek a hodnoty:

KNB - Katolícke náboženstvo

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Človek a svet práce:

THD - Technika

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Umenie a kultúra:

HUV - Hudobná výchova

VYV - Výtvarná výchova

Predmety zo vzdelávacej oblasti - Zdravie a pohyb:

TSV - Telesná a športová výchova