MENU

MENU

Aktualizačné vzdelávanie

Legislatíva

Úvod

Podľa zákona č.138/2019 Z. z. – Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa aktualizačné vzdelávanie podľa § 57 organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania. Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci v závislosti od svojich potrieb upravuje rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise.

1. Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia

a) udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,

b) získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo

c) získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

2. Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je

- škola,

- školské zariadenie

3. Škola, školské zariadenie  môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.

4. Odborným garantom aktualizačného vzdelávania je pedagogický zamestnanec školy, školského zariadenia s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec školy, školského zariadenia s druhou atestáciou. Ak v škole, školskom  nie je pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, odborným garantom aktualizačného vzdelávania je riaditeľ, vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec.

Odborný garant aktualizačného vzdelávania:

  • rozvrhuje vzdelávacie aktivity aktualizačného vzdelávania v súlade s potrebami a možnosťami školy, školského zariadenia
  • vedie evidenciu účasti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na aktualizačnom vzdelávaní

5.  Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec školy, školského zariadenia vykonáva lektorskú činnosť v aktualizačnom vzdelávaní súčasne s výkonom pracovnej činnosti.

6.  Riaditeľ na požiadanie vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje:

a) evidenčné číslo potvrdenia a dátum vydania potvrdenia,

b) titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,

 

c) dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,

d) obdobie, za ktoré sa potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní vydáva,

e) rozsah aktualizačného vzdelávania v hodinách,

f) odtlačok pečiatky školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci a podpis riaditeľa.

Forma vzdelávacieho programu:  prezenčná a dištančná.

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončenie vzdelávania:

  • absolvovanie 80% hodín z celkového rozsahu vzdelávania
  • splnenie dištančných častí

Metódy vyhodnocovania vzdelávacích aktivít:

  • získané kompetencie zdieľať na zasadnutiach MZ,
  • komparácia výkonov žiakov po aplikácii získaných kompetencií,
  • hospitačná činnosť.