MENU

MENU

O PROJEKTE AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU PARTNERSKÉ ŠKOLY NEWSLETTER - INFORMAČNÝ BULLETIN MOBILITA 1 - POĽSKO I. MOBILITA 2 - TURECKO MOBILITA 3 - SLOVENSKO MOBILITA 4 - RUMUNSKO MOBILITA 5 - POĽSKO - záverečné stretnutie

ERASMUS +

O PROJEKTE

 

Naša škola sa zapojila do jednoročného medzinárodného projektu ECO-LIGHTHOUSE – KA 210 YOU SMALL PARTNERSHIPS ERASMUS+. Cieľom projektu je formovať proekologické postoje, upozorniť žiakov na ohrozenie životného prostredia a spôsoby, ako mu čeliť. Vzbudiť záujem mladých ľudí o svet, jeho rozmanitosť, bohatstvo a krásu prírody, aktívne formovať zručnosti múdreho a zodpovedného spolunažívania mladých ľudí s prírodou a životným prostredím. Dôraz je kladený na efektívne formovanie postojov žiakov v súlade s ekologickou etikou, rozvíjanie zmyslu pre zodpovednosť a potrebu rýchlo reagovať na ekologické problémy.  Projektové aktivity vedú k zvyšovaniu efektívnosti vzdelávacích procesov – vyučovania, učenia sa, rozvíjaniu kľúčových sociálnych zručností a kompetencií budúcnosti. Obsah projektu napomáha rozvoju interdisciplinárnych a občianskych zručností a formovaniu uvedomelého a zodpovedného spoločenského postoja súvisiaceho s klimatickými zmenami v duchu medzinárodnej spolupráce.