MENU

MENU

Inovovaný ŠkVP - iŠkVP

Inovovaný školský vzdelávací program pozostáva z úvodnej časti a z učebných osnov pre 1. a 2. stupeň ZŠ. K úvodnej časti sa dostanete kliknutím na farebný text v rámčeku:

>>>    ÚVODNÁ ČASŤ    <<<

K učebným osnovám sa dostanete kliknutím na záložky ISCED 1 alebo ISCED 2 vo vrchnej časti stránky.